Кучерявий В.П.

Екологія

Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001 – 500 с: іл.

Зміст

Кучерявий В.П. Екологія

ВСТУП

Розділ 1. ЕКОЛОГІЯ – ДИСЦИПЛІНА ПРИРОДНИЧА

1.1. Екологія в системі природничих наук
1.1.1. Визначення, предметі завдання екології
1.1.2. Галузі і підрозділи екології. Частина 1 Частина 2

1.2. Екологічні явища
1.2.1. Екологічні явища, стани та процеси
1.2.2. Екологічні стосунки (зв'язки)

1.3. Екологічні системи
1.3.1. Поняття про екосистему
1.3.2. Моноцен
1.3.3. Демоцен
1.3.4. Плеоцен

1.4. Екологічні закони
1.4.1. Основа екологічних законів
1.4.2. Зміст екологічних законів

1.5. Методи досліджень в екології
1.5.1. Науковий метод
1.5.2. Методи дослідження систем
1.5.3. Техніка збору інформації
1.5.4. Техніка обробки інформації
1.5.5. Загальна схема вивчення екосистем

1.6. Проблематика екологічних досліджень

Розділ 2. ІСТОРІЯ ЕКОЛОГІЇ

2.1. Виникнення екології

2.2. Історія природи рослин і тварин

2.3. Вплив умов середовища на організми

2.4. Поширення організмів

2.5. Дослідження популяцій

2.6. Дослідження біоценозів

2.7. Дослідження біогеоценозів

2.8. Екологічні дослідження в Україні

Розділ 3. АУТЕКОЛОГІЯ

3.1. Екологічні фактори та їх класифікація
3.1.1. Поняття про екологічний фактор
3.1.2. Спрямованість екологічних факторів
3.1.3. Вплив лімітуючих факторів на організм. Закон мінімуму
3.1.4. Принцип екологічної толерантності
3.1.5. Ступені толерантності
3.1.6. Екологічна валентність виду та біоіндикація
3.1.7. Поняття про біоморфи
3.1.8. Земля як середовище життя
3.1.9. Класифікація екологічних факторів. Частина 1 Частина 2
3.1.10. Антропогенні фактори

3.2. Кліматичні фактори
3.2.1. Головні фактори клімату
3.2.1.1. Промениста енергія
3.2.1.2. Температура
3.2.1.3. Освітлюваність
3.2.1.4. Відносна вологість і опади
3.2.1.5. Екологічна класифікація кліматів
3.2.2. Поняття про мега-, мезо- і мікроклімат
3.2.2.1. Мезоклімат гірських ландшафтів
3.2.2.2. Поняття про мікроклімат лісу
3.2.2.3. Мікроклімат грунту
3.2.2.4. Горизонтальні та вертикальні градієнти Радченка
3.2.3. Взаємодія клімату і рослинності
3.2.3.1. Світло як екологічний фактор. Частина 1 Частина 2
3.2.3.2. Температура як екологічний фактор. Частина 1 Частина 2 Частина 3 Частина 4
3.2.3.3. Повітря як екологічний фактор

3.3. Фактори водного середовища
3.3.1. Фізичні властивості води
3.3.2. Хімічні властивості води
3.3.3. Вода як екологічний фактор

3.4. Едафічні фактори
3.4.1. Особливість едафічного фактора
3.4.2. Структура і текстура грунту
3.4.3. Гуміфікація ґрунту
3.4.4. Ґрунтова вода і водний режим рослин
3.4.5. Ґрунтове повітря і повітряний режим грунтів
3.4.6. Тепловий режим грунту
3.4.7. Екологічні особливості хімізму грунтів
3.4.8. Роль рослинного покриву у ґрунтоутворювальному процесі

3.5. Біотичні фактори
3.5.1. Біотичні фактори й явище коакцій
3.5.2. Гомотипові реакції
3.5.3. Гетеротипові реакції
3.5.3.1. Типи гетеротипових реакцій
3.5.3.2. Принцип конкурентного витіснення Гаузе
3.5.3.3. Екологічна ніша
3.5.3.4. Конкуренція і розвиток
3.5.3.5. Взаємовплив рослин
3.5.3.6. Вплив тварин на рослини
3.5.4. Фактори живлення
3.5.4.1. Корм і шляхи формування ланцюгів живлення. Частина 1 Частина 2
3.5.4.2. Якість корму
3.5.4.3. Кількість корму
3.5.5. Гомеостатичні реакції організмів
3.5.5.1. Поняття про гомеостатичні реакції
3.5.5.2. Реакція організму і негативний зворотний зв'язок
3.5.5.3. Швидкість реакції
3.5.5.4. Регулятори і конформісти
3.5.5.5. Аклімація, акліматизація і інтродукція
3.5.5.6. Зміна середовища і запасання їжі
3.5.5.7. Міграції та періоди спокою

Розділ 4. ДЕМЕКОЛОГІЯ (ЕКОЛОГІЯ ПОПУЛЯЦІЙ)

4.1. Концепція екології популяцій
4.1.1. Популяція як загальнобіологічна одиниця
4.1.2. Нерівноцінність популяцій
4.1.3. Ієрархія популяцій

4.2. Структура популяцій
4.2.1. Поняття екологічної структури популяції
4.2.2. Чисельність і щільність популяції
4.2.3. Статева і вікова структури популяції
4.2.4. Просторова структура популяції
4.2.5. Характер і розміщення організмів у популяції
4.2.6. Ізоляція і територіальність
4.2.7. Методи вивчення розміщення особин

4.3. Динаміка популяцій
4.3.1. Динаміка чисельності. Популяційні фази. Частина 1 Частина 2 Частина 3 Частина 4 Частина 5
4.3.2. Народжуваність і смертність. Тривалість життя. Частина 1 Частина 2 Частина 3
4.3.3. Поліморфізм. Частина 1 Частина 2
4.3.4. Розселення

4.4. Взаємодія організмів всередині популяції і за її межами
4.4.1. Взаємодія як двигун динаміки популяцій
4.4.2. Конкуренція
4.4.2.1. Внутрівидова конкуренція. Частина 1 Частина 2
4.4.2.2. Міжвидова конкуренція. Частина 1 Частина 2 Частина 3 Частина 4
4.4.3. Хижацтво
4.4.3.1. Вплив хижаків на популяцію жертви. Модель Лотки-Вольтерра
4.4.3.2. Цикл хижак-жертва
4.4.3.3. Стабільність системи хижак-жертва
4.4.3.4. Функціональна і чисельна реакції
4.4.3.5. Модель рівноваги системи хижак-жертва
4.4.3.6. Рослиноїдні тварини і популяції рослий
4.4.3.7. Таксономічна і функціональна класифікації хижаків
4.4.4. Паразитизм
4.4.5. Алелопатія, або антибіоз
4.4.6. Позитивна взаємодія: коменсалізм, протокооперація, мутуалізм
4.4.7. Редуценти і детритофаги
4.4.8. Коеволюція

4.5. Продуктивність і енергетика популяцій
4.5.1. Потік енергії через популяцію
4.5.2. Продуктивність популяції
4.5.3. Експлуатація популяції

4.6. Концепція демоцену і поняття виду

Розділ 5. БІОЦЕНОЛОГІЯ (СИНЕКОЛОГІЯ)

5.1. Біоценоз як природна система

5.2. Визначення біоценозу

5.3. Класифікація біоценозів

5.4. Властивості біоценозів

5.5. Структура біоценозу
5.5.1. Просторова неоднорідність біоценозів
5.5.2. Вертикальна структура біоценозу. Частина 1 Частина 2
5.5.3. Горизонтальна структура біоценозу
5.5.4. Видове різноманіття. Частина 1 Частина 2
5.5.5. Розподіл видів за градієнтами середовища
5.5.6. Закономірності просторового розміщення угруповань. Частина 1 Частина 2
5.5.7. Екотон і континуум. Частина 1 Частина 2

5.6. Фітоценологія – вчення про фітоценози
5.6.1. Морфологія фітоценозу
5.6.2. Екологія фітоценозу
5.6.3. Динаміка фітоценозу
5.6.4. Систематика та класифікація фітоценозів
5.6.5. Типи асоціацій

5.7. Біоценотична структура угруповань
5.7.1. Принципи функціонування біоценозу
5.7.2. Трофічна структура біоценозів. Частина 1 Частина 2 Частина 3
Піраміда чисельності
Піраміда біомас
Піраміда енергії
5.7.3. Конкурентна структура біоценозів
5.7.4. Паратрофічна структура біоценозів

5.8. Динаміка біоценозів
5.8.1. Типи сукцесій
5.8.2. Сингенетичні й ендоекогенетичні сукцесії
5.8.3. Екзогенетичні та гологенетичні сукцесії
5.8.4. Деградаційні сукцесії
5.8.5. Сукцесії в лісових біоценозах
5.8.6. Концепція клімаксу

Розділ 6. БІОГЕОЦЕНОЛОГІЯ (ЕКОСИСТЕМОЛОГІЯ)

6.1. Поняття і визначення біогеоценозу. Частина 1 Частина 2 Частина 3

6.2. Структура біогеоценозу. Частина 1 Частина 2

6.3. Динаміка біогеоценозу
6.3.1. Енергетика біогеоценозу
Промениста енергія
Хімічна енергія. Теплова енергія. Механічна енергія
Антропогенна енергія
6.3.1.1. Рух потоку енергії
6.3.1.2. Екологічне значення першого і другого законів термодинаміки
6.3.1.3. Потік енергії та продуктивність екосистеми. Частина 1 Частина 2
6.3.1.4. Потік енергії і продуктивність у кормових мережах. Частина 1 Частина 2
6.3.1.5. Потік енергії в популяції
6.3.1.6. Енергетична ефективність рослин і тварин
6.3.1.7. Визначення екологічної ефективності
6.3.2. Біохімічні кругообіги в біогеоценозі
6.3.2.1. Поняття про біохімічні цикли. Частина 1 Частина 2
6.3.2.2. Кругообіг вуглецю
6.3.2.3. Кругообіг кисню
6.3.2.4. Кругообіг води
6.3.2.5. Кругообіг азоту. Частина 1 Частина 2 Частина 3
6.3.2.6. Кругообіг фосфору
6.3.2.7. Кругообіг сірки
6.3.2.8. Кругообіг кальцію, калію, натрію і магнію
6.3.2.9. Кругообіг алюмінію
6.3.2.10. Кругообіг мікроелементів
Кругообіг заліза
Кругообіг марганцю
Кругообіг міді
Кругообіг молібдену
Кругообіг цинку
Кругообіг бору
Кругообіг хлору
Кругообіг кобальту
Кругообіг фтору
Кругообіг кадмію і ртуті
Кругообіг нікелю
Кругообіг свинцю
Кругообіг стронцію
6.3.2.11. Особливості кругообігу важких металів у лісових біогеоценозах. Частина 1 Частина 2
6.3.2.12. Кислі опади в біохімічному кругообізі лісових біогеоценозів
6.3.2.13. Алогенні (екзогенні) сукцесії в зоні атмосферних забруднень. Частина 1 Частина 2

Розділ 7. БІОСФЕРОЛОГІЯ (ГЛОБАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ)

7.1. Еволюція біосфери. Частина 1 Частина 2

7.2. Сучасне уявлення про біосферу

7.3. Структура біосфери
7.3.1. Ієрархія біосфери
7.3.2. Вертикальна структура біосфери. Частина 1 Частина 2 Частина 3
7.3.3. Горизонтальна структура біосфери. Частина 1 Частина 2
7.3.4. Основні екосистеми біосфери
7.3.4.1. Лісові екосистеми
7.3.4.2. Прісноводні екосистеми
7.3.4.3. Екосистеми Світового океану

7.4. Динаміка біосфери
7.4.1. Енергетика біосфери
7.4.1.1. Жива речовина і її енергія. Частина 1 Частина 2 Частина 3
7.4.1.2. Потоки енергії й енергетична класифікація екосистем. Частина 1 Частина 2

7.5. Геохімічні кругообіги в біосфері
7.5.1. Геохімічне середовище і геохімія живих організмів. Частина 1 Частина 2 Частина 3
7.5.2. Кругообіг речовин і хімічних елементів
7.5.2.1. Кругообіг води. Частина 1 Частина 2
7.5.2.2. Кругообіг вуглецю
7.5.2.3. Кругообіг азоту
7.5.2.4. Кругообіг сірки
7.5.2.5. Кругообіг фосфору

7.6. Ноосфера й управління біосферою. Частина 1 Частина 2

Розділ 8. ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ

8.1. Екологія і її прикладні галузі. Частина 1 Частина 2

8.2. Природничі аспекти
8.2.1. Екологічні основи охорони природи. Частина 1 Частина 2

8.3. Охорона і раціональне використання природних ресурсів
Охорона грунтів. Охорона водних ресурсів
Охорона атмосфери
Охорона видів і екосистем

8.4. Екологічні основи інтродукції

8.5. Біологічні методи боротьби зі шкідниками

8.6. Фітомеліорація

8.7. Екологічна діагностика

8.8. Соціальні аспекти. Частина 1 Частина 2 Частина 3

8.9. Технологічні аспекти

ЛІТЕРАТУРА