Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Екологія: Тлумачний словник - Як користуватися словником

Як користуватися словником

Статті в словнику розміщено в порядку українського алфавіту.
Усі терміни основного реєстру слів із синонімами (їх зазначено в дужках) російською мовою подано в предметному покажчику наприкінці книги.
Назви статей набрано великими літерами напівжирним шрифтом.
Усі терміни й поняття дано з наголосами, іноді з двома, якщо слово вимовляється з подвійним наголосом, наприклад: АВТОХОРІЯ.
Заголовки статей подано переважно в однині. У випадках, коли це відповідає загальновживаній науковій термінології, назви статей наведено в множині, наприклад: АЕРОБИ; СОЛОНЧАКИ; БІОГЕННІ ЕЛЕМЕНТИ.
Якщо назва статті (термін) складається з кількох слів, то їх, як правило, дано в прямому (загальновживаному) порядку, наприклад: МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА; ОЗОНОВА «ДІРА». Зворотний порядок слів (інверсія) застосовується в тих випадках, коли на перше місце доцільно винести головне за змістом слово, наприклад: АСОЦІАЦІЯ РОСЛИННА; ВИД РІДКІСНИЙ (це пояснюється групуванням близьких термінів у «гнізда») або якщо заголовок статті становить власну назву, наприклад, ЕЛТОНА ПІРАМІДА, а також у назвах законів, правил тощо: ЛІБІХА ЗАКОН; ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ПРАВИЛО.
Уточнення до назв статей (ремарки) набрано відразу після них урозрядку,
наприклад: ВУГЛЕВОДНІ шкідливі; ЦАРСТВО в біології.
Синоніми основного терміна наведено слідом за ним (або після етимологічної довідки) через кому (набрано напівжирними малими літерами), наприклад: ЕРОЗІЯ ҐРУНТУ ВІТРОВА, дефляція; ГІГРОФІТИ [від гігро... та фіт(и)], вологолюбні рослини.
Якщо зміст поняття-синоніма, включеного до алфавітного списку, пояснено в іншій статті, то цю статтю зазначено через слова «те саме, що й», наприклад: УМБРО-ПАТІЄНТИ – те саме, що й Тіньовитривалі рослини.
Статті про поняття, які мають антоніми, доповнено відсилкою «Пор.».
Якщо в тексті статті згадуються терміни, описані в даному словникові, то їх виділено курсивом, чим полегшується пошук додаткових і роз'яснювальних понять. Якщо необхідно залучити додаткову інформацію, застосовуються посилання через слова «Див.» і «Див. також».
Терміни, які пояснюються в тексті самої статті, набрано врозрядку.
До термінів, безперечно запозичених з іноземних мов, наведено етимологічні довідки, наприклад: АРИДНІСТЬ (від лат. aridus – сухий).
Іншомовні слова в етимологічних довідках набрано латинськими літерами.
Етимологічна довідка може складатися з посилань на назви інших статей, де дано відповідну етимологію, наприклад: ТЕРМОФІЛИ [від термо... та ...філ(и)].
Аби уникнути численних повторень в етимологічних довідках, словотворчі елементи, що найчастіше вживаються, дано як окремі статті, наприклад: БІО...; ЕКО...; ТРОФ(О)..., ...ТРОФІЯ.
Якщо термін має кілька значень, то їх об'єднано в одній статті, але їхні тлумачення виділено арабськими цифрами з дужкою: 1); 2) й т. д.
У тексті статей застосовуються як загальноприйняті в літературі скорочення слів, так і скорочення, встановлені для даного видання (див. «Прийняті скорочення»).
Якщо слова, що становлять назву статті, повторюються в її тексті, то їх позначено першими літерами, наприклад: М. (МІКРОЕЛЕМЕНТИ); Е. а. (ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ).