Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Абіосфери, абісаль, аборигени, екологічна аварія, абразія, авіафауна, автотрофи, автохтони, автохорія

А

А..., АН... – префікс (гр.), що означає заперечення, відсутність чи недостатність чогось.
АБІОСФЕРА (від а... та біосфера) – частина літосфери, на яку не впливали раніше й не впливають організми чи біогенні речовини. Пор. Біосфера.
АБІОТИЧНИЙ (від а... та біотичний) – позбавлений життя. Див. Середовище абіотичне, Фактори абіотичні. Пор. Біотичний.
АБІСАЛЬ (від гр. abyssos – бездонний) – глибоководна (2000...7000 м) зона Світового океану. Займає понад 75% площі дна океану. Умови життя А. стійкі, характеризуються відсутністю сонячного світла, слабкою рухливістю водних мас, високим гідростатичним тиском (20...60 МПа), сталими температурою (0...+2°С), солоністю (близько 35‰) та густиною води, обмеженістю джерел харчування, бідністю тваринного світу. Населена глибоководними (абісальними) тваринами. Більшість мешканців А. – стенобіонти.
АБОРИГЕНИ (від лат. ab origine – від початку) – корінні жителі (люди, тварини, рослини) даної місцевості, котрі мешкають у ній із давніх часів (Наприклад, А. України – дика свиня, сіра сова, дуб звичайний). Див. також Автохтони.
АБОРИГЕННА ФЛОРА – прир. флора, що сформувалася в процесі еволюції в даній місцевості.
АБОРИГЕННІ РОСЛИНИ – корінні мешканці місцевої прир. флори.
АБРАЗІЯ (від лат. abrasio – зіскоблювання) – процес розмивання й руйнування берегів морів, річок і водосховищ під впливом ударів хвиль, вивітрювання або госп. діяльності людини.
АВАРІЯ екологічна (іт. avaria, від ар. авар – пошкодження, шкода) – значне пошкодження, вихід із ладу різних механізмів, агрегатів, споруд і т. д., що спричиняє екстремальне забруднення довкілля й завдає великої шкоди, збитків. Наприклад, до А. належать викиди виробничими об'єктами в атмосферу шкідливих речовин у таких обсягах, що це становить загрозу для навколишнього середовища, біоти, здоров'я людей та матеріальних цінностей.
АВАРІЯ НА ЧАЕС – найбільша техногенна катастрофа в історії людства, що сталася 26 квітня 1986 р. Під час проведення техн. експерименту на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) унаслідок руйнування системи охолодження перегрілися тепловидільні елементи, заповнені ядерним паливом (переважно ураном-235). При цьому виділився водень, що в присутності кисню повітря створило вибухонебезпечну суміш. Стався вибух, який зруйнував корпус реактора й сам реактор. Тепловидільні елементи розплавилися, вогняний смерч підхопив радіоакт. продукти розпаду й викинув їх в атмосферу. Повітряними течіями радіонукліди (стронцій радіоактивний, цезій-137 та ін.) розсіялися на величезній території, що спричинило забруднення грунтів, вод і позначилося на здоров'ї сотень тисяч людей. Залишки зруйнованого четвертого енергоблока локалізовано тепер у т. з. об'єкті «Укриття». Проте джерелами ядерної й радіац. небезпеки є залишки ядерного палива в зруйнованому реакторі та численні відходи радіоактивні різного походження. Жодна катастрофа XX ст. не мала таких тяжких наслідків для довкілля й здоров'я людей, як чорнобильська. Після неї в багатьох країнах світу розпочався рух за відмову від використання атомної енергії.
АВІАФАУНА – те саме, що й Орнітофауна.
АВТО..., АУТО... (від гр. autos – сам) – частина складних слів, що відповідає поняттям «власний», «свій» або основі «само...».
АВТОТРОФИ [від авто... та ...троф(и)], організми автотрофні – організми (наземні зелені рослини, гриби, водорості, деякі бактерії, хемосинтезуючі мікроорганізми), які самостійно виробляють усі необхідні для їхнього життя орган, речовини з неорган. – вуглекислого газу, води й мінер, солей – за рахунок енергії сонячного світла (фотосинтез) або хім. перетворень (хемосинтез). А. – первинні продуценти орган, речовини в біосфері, які утворюють перший трофічний рівень в угрупованнях. їхня діяльність визначає як існування всіх ін. організмів, так і хід циклів біогеохімічних та кругообіг речовин на Землі. Див. також Хемотрофи. Пор. Гетеротрофи, Консументи.
АВТОТРОФІЯ (від авто... та ...трофія) – спосіб живлення організмів (автотрофів) неорган. речовинами (СО2, Н2О, N, Р, К та ін.), що здійснюється шляхом фотосинтезу або хемосинтезу. Завдяки А. створюється продукція первинна біосфери. Пор. Біотрофія, Сапротрофія.
АВТОХОРІЯ (від авто... та ...хорія) – поширення діаспор (плодів, насіння, спор та ін.) рослин за допомогою пристосувань самої рослини без участі зовн. факторів: розкиданням насіння з тріснутого стиглого плоду (механохорія), зануренням плодів у Грунт (геокарпія) або спонтанним падінням плодів і насіння лише під дією сили ваги (барохорія). Такі рослини називають автохорами (Наприклад, квасоля, люпин, розрив-трава, фіалка, огірок-пирскач). Пор. Аллохорія.
АВТОХТОНИ (від авто... та гр. chthon – місце, земля) – організми, які виникли та еволюціонували в даній місцевості й мешкають тут постійно (Наприклад, мурахоїд та дика картопля – А. Пд. Америки). Див. також Аборигени. Пор. Алохтони.