Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Біогеоценологія, біоекологія, біоенергетика, біоіндикатори, біоконверсія, біоконсервація, біокорозія, біокосна система, біокосне тіло, біологічний годинник

Б

БІОГЕОЦЕНОЛОГІЯ (від біогеоценоз та гр. logos – учення, наука) – наука, що вивчає біогеоценози (їхні функціонування, саморегуляцію, саморозвиток) та їх сукупність, тобто біосферу.
БІОЕКОЛОГІЯ (від біо... та екологія) – основа загальної екології, материнський субстрат і головна складова сучасної екології. Вивчає найзагальніші закономірності взаємовідносин організмів та їх угруповань із зовн. середовищем у прир. умовах, формує уявлення про екологію як економіку природи на основі вивчення потоків речовини, енергії та інформації в життєдіяльності організмів, їх груп та біол. систем.
БІОЕНЕРГЕТИКА – розділ біології, що вивчає сукупність процесів перетворення енергії в біол. системах та механізми її перетворення в процесах життєдіяльності організмів. Особливий розділ Б., що межує з екологією, вивчає обмін речовин і перетворення енергії в біол. системах високого рівня – від біоценозів до біосфери в цілому.
БІОІНДИКАТОРИ (від біо... та пізньо-лат. indicator – покажчик), вид індикаторний – організми, види або угруповання, наявність, кількість або інтенсивний розвиток яких є показником певних прир. процесів або умов довкілля. Наприклад, хвощі – індикатори кислих грунтів. За допомогою Б. можна оцінити ступінь забруднення довкілля, здійснювати пост, контроль (екологічний моніторинг) його якості та змін. Наприклад, за складом фауни та флори водойми, чисельним співвідношенням їх представників судять про характер забруднень, придатність води для пиття й госп. цілей, ефективність роботи очисних споруд.
БІОКОНВЕРС1Я (від біо... та лат. conversio – перетворення) – перетворення одних речовин в ін. з участю організмів. Як правило, Б. піддають малоцінні та кінцеві технол. продукти рослинництва й тваринництва. Наприклад, солому та ін. целюлозовмісні рослинні рештки конверсують у техн. спирт і гумус; відходи побутові, соковиті відходи рослинництва, гній тощо – в біогаз і гумус з одночасним їх знезараженням.
БІОКОНСЕРВАЦІЯ (від біо... та лат. conservatio – збереження) – система заходів, спрямованих на збереження генет. та видової різноманітності через збереження популяційних і видових генотипів окремих особин поза прир. місцеперебуваннями – в зоопарках, ботанічних садах, колекціях культур тощо.
БІОКОРОЗІЯ (від біо... та лат. corrosio – роз'їдання), біоруйнування – процес пошкодження (руйнування) металів, бетону та ін. субстратів у результаті життєдіяльності організмів, переважно мікроорганізмів. Див. також Біопошкодження.
БІОКОСНА СИСТЕМА – єдина природна система, що утворюється організмами та їх середовищем проживання. Часто використовується як синонім екосистеми.
БІОКОСНЕ ТІЛО – речовина, що утворюється в результаті спільної діяльності організмів і фіз.-хім. прир. процесів (вода, ґрунт, атмосфера, кора вивітрювання).
БІОЛОГІЧНИЙ ГОДИННИК – властивість організмів орієнтуватися в часі. Ґрунтується на строго періодичних фіз. і хім. процесах, які відбуваються в організмі. Б. г. відіграє важливу роль у пристосуванні організмів до змін умов довкілля. Див. також Біологічні ритми.