Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Біосферологія, біота, біотехнологія, біотип, біотоп, біотрофи, біотрофія, біотичний потенціал

Б

БІОСФЕРОЛОГІЯ (від біосфера та гр. logos – учення) – наука, що вивчає виникнення, еволюцію, структуру й механізми функціонування біосфери; вчення про біосферу. В основу Б. покладено біосферологічні постулати В. І. Вернадського.
БІОТА (від гр. biote – життя) – живе населення екосистеми будь-якого рангу; історично складена сукупність організмів, об'єднаних спільною область поширення. На відміну від біоценозу, види, що входять до складу Б., можуть не мати екол. зв'язків. Проте здебільшого одну й ту саму сукупність організмів можна розглядати і як Б. (з позицій біогеографії), і як біоценоз (з позицій екології). Див. також Біом.
БІОТЕХНОЛОГІЯ (від біо..., гр. techne – вміння, майстерність та logos – учення) – напрям сучасної науки й техніки, головне завдання якого – використання фундаментальних біол. процесів (генет., біохім., фізіол.) для створення різних технологій (Наприклад, біосинтезу, виробництва ферментів, амінокислот). Кінцева мета Б. – поліпшення умов життя людини: її здоров'я, харчування, довкілля.
БІОТИП (від біо... та тип) – група особин у межах місцевої популяції з однаковим генотипом, які різняться деякими особливостями способу життя або поведінки, але не мають різких морфол. відмінностей від ін. особин того cамого виду. Часто як синонім Б. вживають термін життєва форма. Див. також Екотип.
БІОТИЧНИЙ (від гр. biote – життя) – життєвий. Див. Середовище біотичне, Фактори біотичні. Пор. Абіотичний.
БІОТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ (від лат. роtentia – сила, міць), репродуктивний потенціал – найважливіший ум. показник для даного виду теоретично макс. швидкості збільшення чисельності особин його популяцій за відсутності факторів лімітувальних. Б. п. характеризує потенційну плодючість популяції, її здатність до виживання й розвитку за оптим. екол. умов.
БІОТИЧНІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ – різні форми відносин між організмами в біоценозі. Б. в. можна поділити на дві групи: квартирантство – відносини, що не супроводжуються передаванням речовини й енергії, та біотрофію – відносини, що супроводжуються таким передаванням. Виділяють різні форми Б. в.: конкуренція, хижацтво, паразитизм, аменсалізм, симбіоз, коменсалізм та ін. Усі ці форми можна розділити на позитивні (симбіоз, протокооперація, коменсалізм, мутуалізм) і негативні (конкуренція, паразитизм, хижацтво, аменсалізм). У ході еволюції і розвитку екосистеми існує тенденція до зменшення ролі негативних взаємодій за рахунок позитивних, які сприяють виживанню видів, що взаємодіють, проте в нових, молодих асоціаціях імовірність виникнення сильних негативних взаємодій більша, ніж у старих.
БІОТОП (від біо... та гр. topos – місце) – однорідний за факторами абіотичними середовища простір у межах біоценозу з усім комплексом абіотичних компонентів (ґрунтом, повітрям, кліматом та ін.). Б. – неорган. компонент біогеоценозу. Подібні Б. об'єднують у біохори, сукупності яких утворюють біоцикли, що входять до складу біосфери.
БІОТРОФИ [від біо... та ...троф(и)], біофаги – організми, які харчуються ін. організмами. Належать до гетеро-трофів. Пор. Сапротрофи.
БІОТРОФІЯ (від біо... та ...трофія) – живлення одних організмів біомасою ін. організмів; одна з форм біотичних взаємозв'язків у біоценозі, що забезпечує перенесення енергії та речовин від продуцентів до консументів і редуцентів. Розрізняють такі форми Б. (властиві як фітофагам, так і зоофагам): хижацтво, паразитизм і мутуалізм. Пор. Сапротрофія.