Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Болото, ботанічний сад, бродіння, буферність грунту

Б

БОЛОТО – надмірно зволожена ділянка земної поверхні, частково або цілком поросла вологолюбною рослинністю, з нерозкладених орган, решток якої утворюється торф. Б. виникає в результаті заростання й заторфовування водойм, перезволоження грунту лісів і лісових згарищ, лук тощо. За рельєфними умовами, характером рослинності й забезпеченістю її водно-мінер. живленням Б. поділяються на низинні, верхові та перехідні. Низинні (евтрофні) Б. утворюються в пониззях (долинах річок, місцях виходу джерел) і живляться водами ґрунтовими. Верхові (оліготрофні) Б. розвиваються в межах лісової зони, майже виключно на вододілах і живляться переважно опадами атмосферними. Перехідні (мезотрофні) Б. є проміжними між низинними та верховими. Б. – важливі компоненти середовища природного – належать до біотопів, яким загрожує зникнення. Головна причина цього – осушення значних площ Б. для їх с.-г. використання. В Україні налічується понад 50 великих Б., з яких 14 – рідкісні та 2 – реліктові. Див. також Угіддя водно-болотні.
БОТАНІЧНИЙ САД – територія, призначена для вирощування й вивчення рослинних організмів та їхніх угруповань у типових екол. умовах. Тут зберігаються колекції рослин, у т. ч. інтродукованих, здійснюється наук, й просвітня робота, створюється насіннєвий фонд. В Україні налічується 24 Б. с, головні серед яких – Нац. ботан. сад ім. акад. М. М. Гришка НАН України та Ботан. сад ім. О. В. Фоміна Київського нац. університету. Найбільше видів рослин (близько 15 тис.) – у колекції Наук, центру «Нікітський ботан. сад».
БРОДІННЯ – процес анаеробного ферментативного розкладання орган, речовин (насамперед вуглеводів), що здійснюється різними мікроорганізмами (дріжджами, бактеріями, деякими грибами), за якого виділена енергія використовується для біосинтезу життєво важливих білків, амінокислот тощо. Процеси Б. відбуваються також у рослин, тварин і людей. Б. відіграє обов'язкову роль у кругообігу речовин і перетворенні енергії в природі.
БУФЕРНІСТЬ ҐРУНТУ (від англ. buff – пом'якшувати поштовхи) – здатність грунту зберігати практично сталою реакцією середовища (рН) у разі дії кислот і лугів. Так, чорноземи мають буферність 5...8 (пісок – усього 1). Б. п. – один із важливих показників стабільності та продуктивності екосистеми.