Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Домінатний вид, ендемічний вид, ендемік, місцевий вид, реліктовий вид

В

ВИД АДВЕНТИВНИЙ (від лат. adventicus – зайшлий, випадковий ) – вид, що імігрував (за допомогою людини) з ін. ареалу, пристосувався до нових умов проживання й самостійно поширюється на новій території (Наприклад, із бур'янів – амброзія, зі шкідників – колорадський жук, із організмів синантропних – амер. тарган).
ВИД АРИДНИЙ (від лат. aridus – сухий) – вид, який проживає в умовах сухого та жаркого клімату (в пустелях, напівпустелях).
ВИД ДОМІНАНТНИЙ – те саме, що й Домінант.
ВИД ЕВРИТОПНИЙ (від еври... та гр. topos – місце) – вид із високою екологічною валентністю (широкою зоною екологічного оптимуму), що заселяє різні біотопи, тобто поширений у різних місцеперебуваннях, без якоїсь строгої пристосованості. Див. Еврибіонти. Пор. Вид стенотопний.
ВИД ЕНДЕМІЧНИЙ (від гр. endemos – місцевий), ендемік(и) – вид, поширення якого обмежене певним, зазвичай порівняно невеликим, районом. Особливо багато В. е. у географічно або екологічно відокремлених місцевостях (на океанічних островах, у гірських районах, ізольованих водоймах).
ВИД ІНДИКАТОРНИЙ – те саме, що й Біоіндикатори.
ВИД КАРАНТИННИЙ (від іт. quaranta giorni – сорок днів) – вид, що становить загрозу для даного угруповання. Береться під карантинний нагляд.
ВИД МІСЦЕВИЙ – те саме, що й Алохтони.
ВИД ОХОРОНЮВАНИЙ – вид, навмисне завдання шкоди особинам якого (збирання колекцій, гербаріїв, відстріл, вилов і т. д.) і порушення його середовища проживання (нори, місцеперебування тощо) заборонені відповідними місцевими, нац. (держ.) чи міжнар. юридичними актами й угодами, а також моральними нормами, звичаями або релігійними канонами.
ВИД ПІОНЕРНИЙ (від фр. pionnier – першопроходець) – вид, що першим заселяє вільні від життя ділянки прир. або антроп. простору (Наприклад, поява рослинності, а потім і тварин у місці виверження вулкану після охолодження лави).
ВИД РЕЛІКТОВИЙ (від лат. relictum – залишок), релікт(и) – вид, що зберігся в певній місцевості як пережиток флори чи фауни минулих геол. епох (Наприклад, секвойя, тис ягідний, вихухіль, живородна ящірка, жужелиці). Часто є водночас видом рідкісним і видом, що вимирає.
ВИД РІДКІСНИЙ – вид, що перебуває під загрозою вимирання й трапляється в дуже малій кількості особин або популяцій на обмеженій території, у специф. місцеперебуваннях (Наприклад, тушканчик жирнохвостий, вовк червоний, кит сірий). Заноситься до Червоної книги як «білі сторінки».
ВИД СТЕНОТЕРМНИЙ (від стено... та гр. therme – тепло) – вид, що пристосований до відносно пост, температурних умов довкілля й не витримує їх коливань. До В. с належать усі організми, які мешкають у підземних та глибоководних умовах, гарячих джерелах, високих широтах. Див. Стенотерми.
ВИД СТЕНОТОПНИЙ (від стено... та гр. topos – місце) – вид із низькою екологічною валентністю (вузькою зоною екологічного оптимуму), що населяє певний біотоп, тобто поширений тільки в певних місцеперебуваннях зі строгою пристосованістю. Див. Організми стенотопні. Пор. Вид евритопний.
ВИД ХОЛОДОСТІЙКИЙ – вид, для існування якого оптим. є низькі плюсові температури (+1...+10°С), Наприклад, бактерії, лишайники, мохи, членистоногі. Див. також Холодостійкість рослин.
ВИД ШКІДЛИВИЙ – вид, що завдає людині госп. збитків або спричиняє в неї захворювання. Поняття «В. в.» – відносне, оскільки один і той самий вид може бути економічно, морально чи соціально небажаним в одному місці й корисним – та ін.
ВИД, ЩО ВИМИРАЄ – вид, морфо-фізіол. або поведінкові особливості якого не дають змоги йому адаптуватися в сучасних умовах довкілля, а генет. можливості подальшого пристосування вичерпані. Запобігти його вимиранню можна лише в штучних умовах. В. в. заноситься до Червоної книги.
ВИД, ЩО ЗНИКАЄ – вид, що перебуває під загрозою вимирання, чисельність особин якого недостатня для самопідтримання популяції в прир. умовах. Заноситься до Червоної книги. Потрібні термінові заходи з його охорони й відновлення чисельності.