Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Видова різноманітність, видоутворення, виживаність, викид, вимирання, винищення

В

ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ – загальна кількість видів у трофічній групі, біотичному угрупованні або екосистемі, що визначає можливість екол. дублювання в проведенні потоку енергії ланками ланцюга живлення. Показником В. р. вважають співвідношення між кількістю видів та їхнім питомим значенням (чисельністю, біомасою, продуктивністю й т. д.), а також відношення їх числа до одиниці площі.
ВИДОУТВОРЕННЯ – мікроевол. процес виникнення й становлення нових видів у результаті поступового нагромадження нових ознак, збільшення їхньої кількості шляхом гібридизації або в ході генет. мутацій.
ВИЖИВАНІСТЬ – середня для виду (популяції) імовірність збереження особин кожного покоління за певний інтервал часу. В. виражається відношенням кількості дорослих особин, що беруть участь у розмноженні, до числа особин, що народилися в кожному поколінні. Зазвичай В. визначається для різних вікових і статевих груп за різні роки, сезони, періоди підвищеної смертності, в т. ч. внаслідок антропогенного впливу або дії несприятливих факторів. Як правило, В. обернено пропорційна родючості й є показником адаптивної цінності даного генотипу. В ширшому розумінні В. – ступінь збереження популяції або виду в істор. аспекті.
ВИКИД – те саме, що й Емісія. Див. також Гранично допустимий викид.
ВИКИДИ ПРОМИСЛОВІ – відходи виробництва, які забруднюють довкілля й створюють несприятливі умови існування організмів.
ВИМИРАННЯ – явище часткового або повного зникнення окремих видів, груп рослин і тварин або цілих флор і фаун із певної території чи акваторії, що відбувається в процесі розвитку живої природи впродовж геол. історії Землі. Серед багатьох факторів, що спричиняють В. організмів на планеті, дедалі більше значення набуває діяльність людини (фактори антропогенні), яка призводить до зміни прир. умов існування рослин і тварин.
ВИНИЩЕННЯ – зникнення частини або всієї сукупності особин, популяції або виду в результаті переслідування чи надмірного використання (Наприклад, перепромисел тварин, неправильне збирання дикорослих рослин), а також навмисного – прямого або опосередкованого – впливу на них через їхнє середовище проживання (Наприклад, унаслідок його забруднення).