Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Виснаження вод, грунту, природних ресурсів, витіснення, витоптування, відвал, відновлення природних ресурсів, правило відносної незалежності адаптацій, відходи виробництва

В

ВИСНАЖЕННЯ ВОД – зменшення мінімально допустимого стоку вод поверхневих або скорочення запасів вод підземних. В. в. відбувається внаслідок забруднення антропогенного річок, морів та океанів, а також у результаті посиленого споживання води для пром. і госп. потреб.
ВИСНАЖЕННЯ ҐРУНТУ – зниження родючості грунту внаслідок неправильних агротехніки, сівозмін тощо.
ВИСНАЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ – результат дедалі більшої невідповідності між доступними запасами ресурсів природних або безпечними нормами їх вилучення з природних систем та потребами суспільства. В. п. р. – одна з осн. екол. характеристик сучасного природокористування.
ВИТІСНЕННЯ – заміщення одного екологічно близького виду ін. в результаті зміни умов проживання. В. може призвести до вимирання витісненого виду.
ВИТОПТУВАННЯ – процес ущільнювання грунту й мех. пошкодження (знищення) рослинності тваринами та людьми. Спостерігається в разі перевипасу худоби, великого рекреаційного навантаження.
ВІДВАЛ – штучний насип, що утворюється внаслідок розміщення пустих порід під час розробок корисних копалин, а також не використовуваних побічних продуктів (зола, шлак, щебінь, бруд) на спец, відведених відкритих місцях.
ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ – повернення землям колишньої родючості, порушеної діяльністю людини або прир. катастрофами.
ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСІВ – комплекс заходів, що забезпечує появу лісової рослинності в місцях, де ліс цілком або частково знищений людиною чи внаслідок прир. катастрофи.
ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ – створення необхідних умов (за допомогою штучних заходів і цілеспрямованої госп. діяльності) для макс, відтворення відповідних ресурсів природних після їх виснаження в результаті антропогенного впливу (Наприклад, реінтродукція рослин, реакліматизація тварин, відновлення лісів тощо). Пор. Поновлення природних ресурсів.
ВІДНОВЛЕННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ – прир. або штучне відтворення рослинності (фітоценозів, що існували раніше) на території, де з різних причин вона зникла.
ВІДНОСНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АДАПТАЦІЙ ПРАВИЛО – добра пристосованість організмів до певного фактора екологічного не означає такої самої адаптованості до ін. факторів.
ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА – залишки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворилися в процесі виготовлення продукції і втратили цілком або частково корисні чи фіз. властивості: продукти, що утворилися в результаті фіз.-хім. переробки сировини, добування й збагачення корисних копалин, одержання яких не є метою даного виробничого процесу, речовини, що вловлюються під час очищення газів, що відходять, вод стічних. В. в. – серйозна екол. проблема.