Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Виснаження вод, грунту, природних ресурсів, витіснення, витоптування, відвал, відновлення природних ресурсів, правило відносної незалежності адаптацій, відходи виробництва

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Екологія: Тлумачний словник

В

ВИСНАЖЕННЯ ВОД – зменшення мінімально допустимого стоку вод поверхневих або скорочення запасів вод підземних. В. в. відбувається внаслідок забруднення антропогенного річок, морів та океанів, а також у результаті посиленого споживання води для пром. і госп. потреб.
ВИСНАЖЕННЯ ҐРУНТУ – зниження родючості грунту внаслідок неправильних агротехніки, сівозмін тощо.
ВИСНАЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ – результат дедалі більшої невідповідності між доступними запасами ресурсів природних або безпечними нормами їх вилучення з природних систем та потребами суспільства. В. п. р. – одна з осн. екол. характеристик сучасного природокористування.
ВИТІСНЕННЯ – заміщення одного екологічно близького виду ін. в результаті зміни умов проживання. В. може призвести до вимирання витісненого виду.
ВИТОПТУВАННЯ – процес ущільнювання грунту й мех. пошкодження (знищення) рослинності тваринами та людьми. Спостерігається в разі перевипасу худоби, великого рекреаційного навантаження.
ВІДВАЛ – штучний насип, що утворюється внаслідок розміщення пустих порід під час розробок корисних копалин, а також не використовуваних побічних продуктів (зола, шлак, щебінь, бруд) на спец, відведених відкритих місцях.
ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ – повернення землям колишньої родючості, порушеної діяльністю людини або прир. катастрофами.
ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСІВ – комплекс заходів, що забезпечує появу лісової рослинності в місцях, де ліс цілком або частково знищений людиною чи внаслідок прир. катастрофи.
ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ – створення необхідних умов (за допомогою штучних заходів і цілеспрямованої госп. діяльності) для макс, відтворення відповідних ресурсів природних після їх виснаження в результаті антропогенного впливу (Наприклад, реінтродукція рослин, реакліматизація тварин, відновлення лісів тощо). Пор. Поновлення природних ресурсів.
ВІДНОВЛЕННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ – прир. або штучне відтворення рослинності (фітоценозів, що існували раніше) на території, де з різних причин вона зникла.
ВІДНОСНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АДАПТАЦІЙ ПРАВИЛО – добра пристосованість організмів до певного фактора екологічного не означає такої самої адаптованості до ін. факторів.
ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА – залишки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворилися в процесі виготовлення продукції і втратили цілком або частково корисні чи фіз. властивості: продукти, що утворилися в результаті фіз.-хім. переробки сировини, добування й збагачення корисних копалин, одержання яких не є метою даного виробничого процесу, речовини, що вловлюються під час очищення газів, що відходять, вод стічних. В. в. – серйозна екол. проблема.

◄ Випромінювання, видиме світло, інфрачервоне випромінювання, іонізуюче випромінювання, сонячна радіація, ультрафіолетове випромінювання

Зміст підручника "Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія: Тлумачний словник"

Побутові відходи, радіоактивні відходи, тверді відходи, вітер, вода, ВМО, віруси ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Екологія: Тлумачний словник