Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Денудація, біологічна деструкція, детергенти, детрит, дефляція, детритофаги, дефоліанти, дефоліація, джерела забруднення

Д

ДЕНУДАЦІЯ (від лат. denudatio – оголення) – процес руйнування, перенесення водою, вітром, льодом або під дією сили ваги продуктів вивітрювання гірських порід на понижені ділянки, що призводить до вирівнювання земної поверхні й утворення вторинного рельєфу. Процеси Д. створюють на поверхні ландшафту серії природно-територіальних комплексів, що поступово змінюють один одного. Д. перериває генет. ряди розвитку грунтів і рослинності.
ДЕСТРУКЦІЯ БІОЛОГІЧНА (від лат. destructio – руйнування) – процес розкладання орган, речовин відмерлих організмів, який здійснюють редуценти (бактерії, гриби, дощові черви та ін.). В наземних екосистемах особливо важливе значення має Д. б. в грунті, в результаті чого до кругообігу речовин залучаються орган, рештки, що піддаються мінералізації та знову використовуються продуцентами.
ДЕТЕРГЕНТИ (від лат. detergeo – перу) – синт. поверхнево-активні речовини, що широко використовуються як мийні засоби, емульгатори. Д. – небезпечні для людини, тварин і рослин хім. забруднювачі водойм, грунту; токсичні, стійкі проти деструкції біологічної.
ДЕТРИТ (від лат. detritus – стертий) – сукупність завислих у воді та осілих на дно водойми нерозкладених органомінер. частинок (утворюється з відмерлих рослин, тварин та їхніх виділень). Бере участь в утворенні донних відкладів. Д. відіграє важливу роль у кругообігу орган, речовини й слугує їжею для багатьох пелагічних і донних тварин.
ДЕТРИТОФАГИ [від детрит та ...фаг(и)] – організми, які харчуються детритом. Детритофаги – важлива ланка кругообігу речовин у водних екосистемах. До Д. належать лин, бички, двостулкові молюски, коловертки, планктонні ракоподібні, деякі черви та ін.
ДЕФЛЯЦІЯ – те саме, що й Ерозія ґрунту вітрова.
ДЕФОЛІАНТИ (від лат. de... – префікс, що означає зворотний процес, та folium – листок) – хім. речовини, які викликають у рослин передчасне опадання листків. Зазвичай застосовуються для полегшення механізованого збирання врожаю, Наприклад бавовни. Без найсуворішого дотримання доз і застережних заходів становлять серйозну небезпеку для людини й тварин. Високотоксичний Д. «оранж» застосовувався армією США для масового знищення рослинності під час воєнних дій у 60-ті роки XX ст. у В'єтнамі.
ДЕФОЛІАЦІЯ – штучне знелистіння рослин за допомогою дефоліантів для полегшення механізованого збирання врожаю або (у воєнних цілях) для варварського знищення рослинності на території противника.
ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД – місця зберігання й транспортування пром. продукції та відходів виробництва; місця акумуляції відходів побутових і комунальних; с.-г. та ін. угіддя, на яких застосовуються мінеральні добрива, пестициди та ін. хім. речовини; забруднені ділянки поверхневих водних об'єктів, що живлять води підземні; забруднені ділянки водоносного горизонту, суміжні з ін. водоносними горизонтами; ділянки інфільтрації забруднених опадів атмосферних; пром. майданчики підприємств, поля фільтрації, бурові свердловини тощо. Виділяють забруднення мікробіологічне й забруднення хімічне вод підземних.
ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД – об'єкти природи, прир. й штучні процеси та явища, які спричиняють забруднення поверхневих водойм. Осн. Д. з. п. в. є неочищені або погано очищені води стічні з мінер., орган., бактеріальними, біол. забруднювачами, поверхнево-активні речовини, пестициди, що надходять до водойм із дощовими й талими водами, тваринницькі комплекси та ін.