Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Поглинута доза опромінення, закон Долло, доместикація, домінант, донна флора, дренаж, домінування, домінантність

Д

ДОЗА ОПРОМІНЕННЯ ПОГЛИНУТА (від гр. dosis – порція) – відношення середньої енергії, переданої випромінюванням іонізуючим речовині в елементарному об'ємі, до маси речовини в цьому об'ємі. Виражається в греях (Гр). Імовірність захворювань і виникнення мутацій у людини зростає прямо пропорційно Д. о. п. За дози 0,25...0,5 Гр відбуваються окремі зміни формули крові, за 0,5...1 Гр виникають захворювання крові й порушення функцій центр, нервової системи; за сумарної дози 1,5 Гр розвивається хронічна променева хвороба; дози понад 6 Гр – летальні.
ДОЛЛО ЗАКОН, необоротності еволюції закон – закон, сформульований бельгійським палеонтологом Л. Долло (1893): організм (популяція, вид) не може повернутися до колишнього стану, вже реалізованого в ряду його предків.
ДОМЕСТИКАЦІЯ (від лат. domesticus – домашній), одомашнення – тривалий процес перетворення диких тварин у домашніх (свійських) (шляхом добору, приручання, утримання й розведення в штучних умовах), а також дикорослих рослин – у культурні. При цьому в організму виникають і розвиваються нові ознаки в поведінці, анатомії, морфології, фізіології та ін. Див. також Окультурення.
ДОМІНАНТ [від лат. dominans (domi-nantis) – панівний], вид домінантний – вид, що значно переважає в головних ярусах фітоценозу й визначає його характер у цілому (Наприклад, ковила в ковиловому степу, дуб у діброві тощо). Осн. значення Д. полягає у створенні найбільшої частини продукції первинної. Д. утворюють назви одиниць фітоценозів. Див. також Домінантність.
ДОМІНАНТНІСТЬ, домінування – 1) здатність деяких видів посідати в біотичному угрупованні панівне положення й справляти осн. вплив на хід біоценотичних процесів, у т. ч. перетворення екосистем і біосфери; 2) переважання дії певного гена в процесі індивідуального розвитку особини (реалізація генотипу у фенотипі). Виражається в тому, що домінантний ген більшою чи меншою мірою пригнічує в гетерозиготі дію ін. (рецесивного) гена. Поняття «Д.» у генетику ввів Г. Мендель. Воно широко використовується в медицині, с. г., екології.
ДОМІНУВАННЯ (від лат. dominor – паную) – в етології – ієрархічні взаємовідносини між особинами невеликих угруповань, Наприклад серед птахів, ссавців, що виражаються в різних проявах агресивності.
ДОННА ФЛОРА – те саме, що й Фітобентос.
ДРЕНАЖ (фр. drainage, від англ. drain – осушувати) – спосіб осушення земель за допомогою спец, гідротехн. споруд – дренів (каналів, свердловин та ін.). Д. – обов'язковий прийом у разі осушення боліт, боротьби з ерозією ґрунтів водною, їх заболочуванням і засоленням, необхідності аерації грунтів, захисту транспортних комунікацій від повеней, зсувів тощо.