Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Екологічна помилка, екологічна рівновага, екологічна свідомість, екологічне право, екологічний аудит...

Е

ЕКОЛОГІЧНА ПОМИЛКА – те саме, що й Екологічний прорахунок.
ЕКОЛОГІЧНА РІВНОВАГА – баланс прир. або змінених людиною компонентів, що утворюють середовище, та прир. процесів, який забезпечує тривале (умовно-нескінченне) існування даної екосистеми; стан екосистеми, за якого її видовий склад, чисельність популяцій, продуктивність, розподіл у просторі, сезонні зміни й, як наслідок, баланс речовин та енергії протягом достатньо великого періоду часу коливаються навколо деякого середнього значення. При цьому йдеться про динамічну рівновагу, що регулюється пост, змінами ємності екосистеми. Підтримання Е. р. – одне з осн. завдань екологічного моніторингу.
ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ – глибоке, доведене до автоматизму розуміння нерозривного зв'язку людини з Природою, залежності добробуту людей від цілісності й порівняної незмінності їхнього середовища проживання. В світоглядному плані Е. с. – вищий рівень усвідомлення людиною свого місця та значення в еволюції біосфери у зв'язку з бурхливим розвитком науки й технологій. Формування Е. с. – осн. завдання екологічної освіти.
ЕКОЛОГІЧНА СИСТЕМА – див. Екосистема.
ЕКОЛОГІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ (від лат. stabilis – стійкий) – здатність екосистеми та її окремих частин протистояти змінам (факторам абіотичним і факторам біотичним довкілля, в т. ч. антропогенним впливам), тобто зберігати свою структуру й функціональні особливості завдяки саморегуляції або пост, впливу регулювального фактора. Е. с можна розглядати як екологічну рівновагу в будь-яких прир. угрупованнях.
ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ (англ. standard) – комплекс юридичних, екон., техн. заходів, спрямованих на дотримання певних стандартів якості довкілля (чистоти вод, повітря атмосферного, ґрунтів та ін.). Е. с – важлива складова природоохоронної діяльності. Екологічні стандарти – єдині й обов'язкові для всіх об'єктів даного виду та рівня системи норм і вимог стосовно ставлення до навколишнього середовища природного. Недотримання стандартів карається законом. Є стандарти міжнар., держ., галузеві й стандарти підприємств.
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ – формування в людини свідомого сприйняття навколишнього світу, почуття особистої відповідальності за діяльність, що так чи інакше пов'язана з перетворенням навколишнього середовища природного, впевненості в необхідності дбайливого ставлення до Природи, розумного використання її багатств. Див. також Екологічна освіта.
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО – комплексна галузь юриспруденції; сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини з рац. використання, відтворення ресурсів природних та охорони довкілля для задоволення потреб суспільства з урахуванням інтересів теперішнього й майбутніх поколінь. Осн. законодавчий акт у галузі охорони природи в нашій державі – Закон України про навколишнє прир. середовище (1991).
ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ (англ. audit, від лат. auditus – слухання, вислуховування) – екол. обстеження підприємства, визначення екол. ефективності управління ним з метою збереження навколишнього середовища природного; перевірка здатності виробничих систем до самоочищення й випуску екологічно безпечної продукції. Характерні особливості Е. а. – його незалежність, конфіденційність, об'єктивність, компетентність, ліцензійність та відповідність цілям, що визначаються замовником під час укладання договору на проведення Е. а. Організовується з ініціативи керівника чи власника об'єкта, має характер самоконтролю й сприяє здійсненню природоохоронних заходів та узгодженню дій держ. і громадських органів, місцевих органів влади та підприємств.