Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Галузі екології

Е

ЕКОЛОГІЯ ВІРУСІВ – розділ біоекології, що вивчає роль вірусів у довкіллі та їх взаємозв'язки з ним.
ЕКОЛОГІЯ ГЛОБАЛЬНА, мегаекологія – розділ екології, що вивчає біосферу, тобто екосистему, яка охоплює земну кулю. Осн. завдання Е. г. – дослідження антроп. змін довкілля, обгрунтування методів його збереження, з'ясування закономірностей еволюції біосфери.
ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ – розділ біоекології, що вивчає взаємозв'язки між грибами та з ін. організмами, а також їхню роль у довкіллі й процеси, що відбуваються в їхніх популяціях.
ЕКОЛОГІЯ ЕВОЛЮЦІЙНА – розділ біоекології, що вивчає еволюцію видів і надвидових біосистем (екосистем, біосфери в цілому) у зв'язку зі змінами умов довкілля під впливом факторів екологічних.
ЕКОЛОГІЯ ЕТНІЧНА, етноекологія – розділ екології соціальної, що вивчає становлення й розвиток етноекосистем, взаємозв'язки етнічних угруповань із довкіллям.
ЕКОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНА – розділ екології, що досліджує загальні закономірності взаємозв'язків організмів із довкіллям. Головною складовою Е. з. вважають теоретичну екологію, яка визначає загальні закони функціонування екосистем. Див. також Екологія.
ЕКОЛОГІЯ КОМАХ – розділ біоекології, що вивчає взаємозв'язки комах із довкіллям. Зокрема досліджує методи боротьби зі шкідниками біологічні.
ЕКОЛОГІЯ ЛАНДШАФТНА – розділ геоекології, що вивчає пристосування організмів до геогр. середовища, формування біоценотичних комплексів різних зон ландшафтних, біол. особливості цих комплексів, їх зворотний вплив на середовище проживання організмів.
ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ – міждисциплінарна комплексна наука, що вивчає закономірності взаємозв'язків людей із довкіллям, динаміку народонаселення, вплив на здоров'я людини факторів екологічних. Е. л. можна розглядати як екологію популяційну виду Homo sapiens. Див. також Екологія соціальна.
ЕКОЛОГІЯ МЕДИЧНА – екол. напрям, що розвивається водночас у різних галузях медико-біол. науки останніми роками й розробляє гол. чин. питання морфофізіол. та генет. форм адаптації людини до середовища природно-антропогенного. Опікується проблемою здоров'я людини на популяційному рівні. Див. також Екологія людини.
ЕКОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ – розділ біоекології, що вивчає взаємозв'язки мікроорганізмів з їхнім середовищем проживання. Досліджує розвиток і функціонування окремих видів мікроорганізмів та їхніх угруповань (мікробоценозів) у середовищі природному.
ЕКОЛОГІЯ ПОПУЛЯЦІЙНА – те саме, що й Демекологія.
ЕКОЛОГІЯ ПРИКЛАДНА – розділ екології, що опікується розв'язанням практичних проблем охорони довкілля: вивчення механізмів руйнування біосфери, розробка методів запобігання йому та способів природокористування раціонального. Складається з трьох осн. блоків: геоекологія, техноекологія, соціоекологія.