Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Зона екологічного ризику, захисна зона, кліматична зона, курортна зона, зона песимуму, охоронна зона

З

ЗОНА ДИСФОТИЧНА (від лат. dis... – префікс, що означає ускладнення, порушення чогось, та photos – світло) – проміжна зона Світового океану між зоною евфотичною та зоною афотичною, що розташована на глибинах 200... 1500 м, куди проникає незначна кількість сонячного світла (сутінкова зона).
ЗОНА ЕВФОТИЧНА (від гр. eu – добре та photos – світло) – верхня зона Світового океану, куди проникає достатня для фотосинтезу кількість сонячного світла. Пор. Зона афотична.
ЗОНА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ – ділянки на поверхні суходолу та в акваторіях Світового океану, де людська діяльність може спричинити небезпечні екол. ситуації з катастрофічними наслідками (Наприклад, шельфові зони підводного видобування нафти).
ЗОНА ЗАХИСНА – частина прир. земельного чи водного простору, в якому дотримується режим особливої охорони для запобігання шкідливому впливові на прир. об'єкти й здоров'я людини наслідків госп. діяльності та стихійних явищ природи. Найпоширеніші зони санітарно-захисні, що охоплюють території навколо пром. підприємств. Див. також Зона зелена, Зона курортна.
ЗОНА ЗЕЛЕНА – 1) територія за межами міста, зайнята лісами й лісопарками, які виконують захисні й санітарно-гігієнічні функції і слугують місцем відпочинку населення; 2) широкий (50...80 км) пояс зелених насаджень навколо міста (населеного пункту), де охороняються рослинність і тваринний світ з метою створення умов для очищення довкілля від забруднення, збагачення повітря атмосферного киснем.
ЗОНА КЛІМАТИЧНА – найбільша одиниця клімат, районування; великий регіон земної кулі зі схожими клімат, умовами.
ЗОНА КУРОРТНА (від нім. Kur – лікування та Ort – місце) – різновид зони захисної, частина земельного чи водного простору, яка включає в себе зону відпочинку (власне курорт) і суміжну зону, обмежену в установленому законом порядку й наділену режимом особливої охорони для створення необхідних курорту санітарно-оздоровчих і рекреаційних умов.
ЗОНА ЛАНДШАФТНА – див. Зони географічні.
ЗОНА ЛЕТАЛЬНА (від лат. fetalis – смертельний) – діапазон значень факторів середовища, в якому виживання даного організму (виду) неможливе.
ЗОНА НАПІВАРИДНА – те саме, що й Зона посушлива.
ЗОНА ОПТИМУМУ (від лат. optimum – найкраще) – діапазон найсприятливіших для існування виду значень факторів середовища.
ЗОНА ОХОРОННА – 1) те саме, що й Зона буферна; 2) смуга землі вздовж ліній електропередач, транспортних комунікацій, яка охоплює певну відстань від них.
ЗОНА ПЕСИМУМУ (від лат. pessimum – найгірше) – діапазон несприятливих для існування виду значень факторів середовища, за яких він, проте, ще не гине.