Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Кадастр, кадмій, каліцтва, каналізація, канібалізм

К

КАДАСТР (від фр. cadastre – реестр) – систематизоване зведення відомостей про об'єкти чи явища. Містить фіз.-геогр. характеристику, класифікацію, дані про динаміку, картографічні й статистичні матеріали, екол.-соц.-екон. оцінку об'єкта чи явища, рекомендації щодо його використання, охорони тощо. К. складають періодично або шляхом неперервних спостережень за відповідним об'єктом. Розрізняють К. водний, К. детеріораційний, К. земельний, клімат., К. лісовий, грунт., ландшафтний, мінер, ресурсів, мед.-геогр., К. особливо охоронюваних природних об'єктів і територій, рекреаційний, промисловий, тваринного світу, рослинного світу та ін.
КАДАСТР ВОДНИЙ – систематизоване зведення відомостей про ресурси водні регіону, що включає їхні осн. гідрол. характристики. Містить дані про струмки, річки, озера, болота, моря, льодовики та води підземні, а також результати обліку використання вод.
КАДАСТР ДЕТЕРІОРАЦІЙНИЙ – систематизоване зведення відомостей про погіршення умов довкілля – забруднення повітря, водойм, ґрунтів, знищення рослинності, тварин тощо. Складається на підставі картографічних матеріалів даного регіону з урахуванням усіх джерел забруднення, їх взаємодії, поширення, а також форм впливу на прир. комплекси й людину.
КАДАСТР ЗЕМЕЛЬНИЙ – систематизоване зведення даних про прир., госп. і правовий стан земель, необхідних для організації рац. використання й охорони земель.
КАДАСТР ЛІСОВИЙ – систематизоване зведення даних про ресурси лісові (в т. ч. про їх використання), детальна характеристика різних лісових масивів.
КАДАСТР ОСОБЛИВО ОХОРОНЮВАНИХ ПРИРОДНИХ ОБ'ЄКТІВ І ТЕРИТОРІЙ – систематизоване зведення відомостей про всі території та прир. об'єкти, що мають охоронну цінність. Крім загальних кадастрових показників, містить такі дані, як дата надання статусу, ступінь охорони та ін.
КАДМІЙ – сріблясто-білий м'який метал, який добувається попутно з цинкових руд. Належить до важких металів. Застосовується для виготовлення захисних покриттів, в акумуляторах, ядерній енергетиці. К. та його сполуки справляють мутагенну, тератогенну та канцерогенну дію на організми. Біол. період напіврозпаду К. – 19 років. Його ГДК – 0,001 мг/л. Підвищений уміст К. спостерігається в морських фосфоритах, морських рослинах і кістках риб, у деяких поліметалічних рудах, а також у сигаретах.
КАЛІЦТВА – див. Уроджені аномалії.
КАНАЛІЗАЦІЯ (від лат. canalis – труба, жолоб) – комплекс інженерних споруд, обладнання й санітарних заходів, що забезпечують збирання й відведення вод стічних населеного пункту або підприємства до очисних споруд, а також їх очищення й знезараження перед утилізацією або скиданням у водойму чи водотік. Належить до екологічно небезпечних об'єктів (у разі аварії).
КАНІБАЛІЗМ [від фр. cannibale – людожер] – 1) поїдання тваринами особин свого виду; один із проявів внутрішньовидової конкуренції організмів. Тимчасовий К. спостерігається за несприятливих умов проживання (брак їжі, переущільнення популяції тощо). К. відомий у більш як 1300 видів тварин; 2) людожерство.