Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Колонія, коменсалізм, компост, Конвенція про біорізноманітність, конкуренція організмів, принцип конкурентного виключення

К

КОЛОНІЯ (від лат. colonia – поселення) – групове поселення осідлих тварин. Може існувати тривалий час або виникати лише на період розмноження, як, Наприклад, у багатьох птахів – граків, чайок. Найскладніший тип К. характерний для гуртосімейних комах (термітів, мурашок, бджіл, ос та ін.). Див. також Популяція.
КОМЕНСАЛІЗМ (від пізньолат. commensalis – співтрапезник) – тип співжиття особин різних видів, за якого один організм (коменсал) існує за рахунок ін. (хазяїна), не завдаючи йому шкоди. Проявляється у формі квартирантства (використання коменсалом для оселення організму хазяїна або частини його середовища проживання) або нахлібництва (живлення залишками їжі хазяїна). К. дуже поширений у природі.
КОМПОСТ (англ., фр. compost, від лат. compositus – складений) – орган, добриво, що утворюється в результаті розкладання рослинних і тваринних решток, госп. і побутових відходів різними деструкторами (насамперед безхребетними) та грунт, мікроорганізмами (грибами, бактеріями).
КОНВЕНЦІЯ ПРО БІОРІЗНОМАНІТНІСТЬ – один з осн. документів, ухвалених Конференцією ООН із питань довкілля й розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992). Конференція вперше проголосила збереження біорізноманітності спільним завданням і пріоритетним напрямом діяльності всього людства, оскільки воно усвідомлює екол., генет., соц., екон:., наук., виховну, культурну, рекреаційну та естетичну цінність біорізноманітності, її величезне значення для еволюції та збереження систем біосфери, які підтримують життя. Біорізноманітність істотно зменшується внаслідок діяльності людини, тому необхідно передбачити можливість її втрати, запобігти небезпеці й усунути причини цього. К. про б. було створено пост, орган, що визначає стратегію й системи конкретних правових, наук., фінансових, техн., технол. та ін. заходів зі збереження біорізноманітності, – Конференцію Сторін. У К. про б. зазначено також, що збереження біорізноманітності пов'язане як із комплексними заходами для забезпечення виживання людства, так і з конкретними діями заради збереження біорізноманітності певного рівня – генет., видової, екосистемної.
КОНКУРЕНТНОГО ВИКЛЮЧЕННЯ ПРИНЦИП, Гаузе закон – відкрита Г. Ф. Гаузе (1934) закономірність, згідно з якою в прир. біогеоценозах (особливо клімаксових) кількість екологічних ніш збігається з кількістю видів, що населяють цей біогеоценоз. Якщо ніші, зайняті різними популяціями, частково перекриваються, то такі види починають конкурувати між собою за той ресурс, за яким відбувається перекривання (Наприклад, за їжу), що призводить до поступового витіснення менш конкурентоспроможного виду. Див. також Конкуренція організмів.
КОНКУРЕНЦІЯ ОРГАНІЗМІВ (від лат. concurrentia – змагання, суперництво) – форма взаємовідносин між організмами та їхніми угрупованнями, що проявляється у змаганні за засоби існування й умови розмноження (їжа, місцеперебування, світло, вода тощо). Один із важливих компонентів боротьби за існування. Розрізняють К. о. внутрішньовидову (в межах популяції та між популяціями одного виду) та міжвидову (між різними видами). К. о. відіграє важливу роль у видоутворенні як один із факторів прир. добору.