Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Консорти, консорція, консументи, континент, корозія, космополіти, космічна роль зелених рослин

К

КОНСОРТИ (від лат. consors – співучасник) – члени (компоненти) консорції, які залежать безпосередньо від видів-домінантів.
КОНСОРЦІЯ (від лат. consortio – співучасть, спільність) – група видів тварин, рослин і мікроорганізмів у біогеоценозі, більш або менш тісно пов'язаних (просторово чи трофічно) з однією з особин або цілою популяцією певного виду (ядром К.). Наприклад, у дубовому лісі до К. дуба входять: шапкові гриби, які утворюють мікоризу, паразитичні гриби-трутовики, лишайники, що оселяються на корі, птахи, котрі гніздяться на кроні, гусінь і довгоносики, що поїдають листя, бактерії, що розкладають листовий опад, кабани, які поїдають жолуді, й т. д.
КОНСУМЕНТИ (від лат. consumo – споживаю) – організми (всі тварини, частина мікроорганізмів, сапрофіти й паразитичні рослини), які живляться безпосередньо або через ін. організми готовою орган, речовиною, синтезованою автотрофами. Розрізняють К. первинні (рослиноїдні організми) та К. вторинні (м'ясоїдні організми). К. відіграють велику роль у кругообігу речовин біологічному, передаючи нагромаджену продуцентами частину енергії сонячної ланцюгами живлення.
КОНТИНЕНТ – те саме, що й Материк.
КОНТРОЛЬ ЗА НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ – система заходів (глобального, регіонального й локального рівня), що передбачає спостереження за станом і зміною характеристик особливо важливих для біоти й людини компонентів середовища (повітря, води, фону радіоактивного тощо), зіставлення добутих даних із нормативами, стандартними характеристиками, виявлення джерел і факторів негативних змін та інформування керівних органів про стан довкілля.
КОНФЕРЕНЦІЯ ООН ІЗ ПИТАНЬ ДОВКІЛЛЯ Й РОЗВИТКУ – зустріч глав 179 держав світу за участі 18 тис. представників громадських, урядових, наук., ділових та ін. організацій, що відбулася в 1992 р. у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) й на якій було прийнято п'ять осн. документів: Декларацію про довкілля й розвиток; Порядок денний XXI століття; Заяву про принципи управління, захисту й пост, розвитку всіх видів лісів; Рамкову конвенцію про зміни клімату; Конвенцію про біорізноманітність. Ці документи є проектом стійкого екон., соц. та екол. розвитку світової спільноти, який має забезпечити безпечне майбутнє планети в третьому тисячолітті.
КОРОЗІЯ (від пізньолат. corrosio – роз'їдання) – 1) руйнування металів унаслідок хім. або електрохім. взаємодії їх із зовн. середовищем; 2) руйнування гірських порід під впливом хім. агентів або внаслідок розчинення їх у воді з утворенням карстових форм рельєфу.
КОСМІЧНА РОЛЬ ЗЕЛЕНИХ РОСЛИН – засвоєння зеленими рослинами в ході фотосинтезу енергії випромінювання сонячного й утворення орган, сполук, при споживанні яких ця енергія стає джерелом усіх життєвих процесів тварин і людини. Величезні запаси цієї енергії використовуються також у формі викопного палива (торф, вугілля, нафта). Крім того, за допомогою зелених рослин здійснюється в космічних масштабах газообмін (02, CO,).
КОСМОПОЛІТИ (від гр. kosmopolites – громадянин світу) – види рослин і тварин (найчастіше ряди, класи, родини), поширені по всій (майже по всій) земній кулі (Наприклад, водяні рослини, бур'яни, тварини, що сусідять із людиною). Див. також Убіквісти. КОСМОС – те саме, що й Всесвіт.