Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Біологічний кругообіг речовин, ксенобіотики, ксерофіли, ксерофіти, біологічна культура, кумулятивна отрута, кумуляція забруднення

К

КРУГООБІГ РЕЧОВИН БІОЛОГІЧНИЙ – послідовна неперервна циркуляція хім. елементів в екосистемах різного рівня організації – від біогеоценозу до біосфери, що відбувається за рахунок поглинутої рослинами енергії сонячної й підтримується організмами. Зумовлений існуванням в екосистемі продуцентів, консументів, редуцентів, пов'язаних ланцюгами живлення. К. р. б. проявляється в процесах живлення, дихання, розмноження, смерті, розкладання, в складній взаємодії живих істот, які перебувають на різних щаблях організації. К. р. б. включає в себе процеси утворення орган, речовин із біогенних елементів, що містяться в повітрі, грунті, воді, та наступного розкладання цих речовин з утворенням мінер, елементів. Кругообіг усіх біогенних елементів здійснюється за участі організмів.
КРУГООБІГ РЕЧОВИН ГЕОЛОГІЧНИЙ – неперервна циркуляція речовин між Світовим океаном та сушею. За К. р. г. частина води разом із деякими розчиненими в ній речовинами випаровується й випадає у вигляді опадів на сушу, руйнуючи гірські породи й роблячи їх доступними для життя рослин, розмиває верхній грунт, шар і разом із розчиненими сполуками та завислими орган, частинками виноситься в океани й моря. Принесені потоком із суші солі залишаються в морі, вода ж знову повторює свій шлях.
КСЕНОБІОТИКИ (від гр. xenos – чужий та biote – життя) – будь-які чужорідні для організмів і біосфери речовини (пестициди, важкі метали, пластмаси, препарати побутової хімії та ін. забруднювачі), які, потрапляючи в довкілля в значних кількостях, можуть порушити норм, перебіг прир. процесів у біосфері, в т. ч. спричинити захворювання й загибель організмів.
КСЕРОФІЛИ [від гр. xeros – сухий та ...філ(и)] – організми (рослини, тварини), які пристосовані до життя в місцеперебуваннях зі зниженою вологістю (Наприклад, саксаул, ковила, багато гризунів і комах, верблюди).
КСЕРОФІТИ [від гр. xeros – сухий та ...фіт(и)] – рослини посушливих місцевостей, які здатні переносити тривалу атм. й грунт, посуху. Ростуть переважно в степах, пустелях, напівпустелях (Наприклад, ковила, типчак, верблюжа колючка).
КУЛЬТУРА біологічна (від лат. culture – догляд, розвиток) – 1) одержана в експерим. умовах група організмів для якихось наук, або ін. цілей; 2) с.-г. (окультурена) рослина.
КУМУЛЯТИВНА ОТРУТА – отрута (Наприклад, ДДТ), що нагромаджується в ланцюгах живлення.
КУМУЛЯТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ – здатність хім. речовин нагромаджуватися в тканинах і органах рослин і тварин, підсилюючи свій негативний вплив на організм.
КУМУЛЯЦІЯ ЗАБРУДНЕННЯ (від лат. cumulatio – збільшення, скупчення) – додавання шкідливого ефекту від дробного багаторазового впливу забруднювачів (Наприклад, збільшення конц. пестицидів у ланцюгах живлення).
КУМУЛЯЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНА – прогресуюче наростання функціональних змін окремих органів або систем організму, що спричинені дією отрутохімікатів (пестицидів). Для гігієнічної класифікації отрутохімікатів як один із показників використовують коефіцієнт кумуляції – відношення сумарної дози речовини (препарату), що спричинила загибель 50% піддослідних тварин за багаторазового її введення, до дози, яка спричинила загибель 50% піддослідних тварин за одноразового застосування препарату. За ступенем кумуляції розрізняють речовини, яким властива: надкумуляція (коефіцієнт кумуляції менший від одиниці), виражена кумуляція (1...3), помірна (3...5) та слабко виражена (більший за 5).