Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Мезофіли, мезофіти, меліорація, метаболізм, механохорія, міграція тварин, міграція хімічних елементів, мігранти

М

МЕЗОФІЛИ [від гр. mesos – середній, проміжний та ...філ(и)] – організми, які живуть в умовах помірної вологості (Наприклад, горностай, листопадні дерева й чагарники). Див. також Мезофіти.
МЕЗОФІТИ [від гр. mesos – середній, проміжний та ...фіт(и)] – екол. група рослин, що живуть в умовах середньої вологості (Наприклад, більшість листяних дерев і чагарників, лучних і лісових трав, осн. с.-г. культури). Займають проміжне місце між гігрофітами та ксерофітами.
МЕЛІОРАЦІЯ (від лат. melioratio – поліпшення) – комплекс організаційно-госп. і техн. заходів, спрямованих на поліпшення властивостей природно-територіальних комплексів (зазвичай с.-г. угідь) для оптим. використання природного потенціалу земель, вод, клімату, рельєфу, рослинності. Розрізняють осушувальну, обводнювальну, земельну, водну, рекультиваційну, хім., лісомеліорацію та ін.
МЕТАБОЛІЗМ (від гр. metabole – зміна), обмін речовин – сукупність процесів біохім. перетворень речовин та енергії в організмах. Складається з двох протилежних за результатами процесів – асиміляції та дисиміляції. У вужчому розумінні М. – проміжний обмін, який охоплює всі реакції перетворення речовин, що відбуваються в клітинах.
МЕТОД БІОЛОГІЧНОЇ БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ – екологічно безпечний спосіб регулювання чисельності видів шкідників за рахунок їхніх прир. ворогів – хижаків або паразитів.
МЕХАНОХОРІЯ – див. у ст. Автохорія.
МІГРАНТИ (від лат. migrans – той, що переселяється) – тварини, які здійснюють міграції; у вузькому розумінні – те саме, що й алохтони.
МІГРАЦІЯ ТВАРИН (від лат. migratio – переселення, пересування) – закономірні й спрямовані переміщення особин на більш або менш значні відстані за межі ділянки проживання цієї особини або популяції в певний сезон чи рік. Може мати характер пост, або одноразових далеких переміщень (із поверненням до початкових місцеперебувань або без). М. бувають регулярними (пов'язані з періодичною зміною умов існування в місцеперебуванні тварин або з певними стадіями життєвого циклу) та нерегулярними (відбуваються з якихось причин, Наприклад посухи, пожежі, повені).
МІГРАЦІЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ – перенесення й перерозподіл хім. елементів у земній корі та на поверхні Землі. До хім. елементів із дуже високою міграційною здатністю належать хлор, бром, натрій, йод, азот, бор, радій; із високою – калій, кальцій, германій, уран, залізо; із середньою – алюміній, кремній, магній; із низькою – цирконій, ніобій, тантал; із дуже низькою – платинові елементи. Прир. М. х. є. вирівнює їхню конц., яка антропогенно збільшується в окремих місцях (Наприклад, уздовж шляхів – конц. свинцю, заліза). Проте вона не може цілком компенсувати цей процес, тому нагромадження багатьох металів спричиняє геохім. аномалії, іноді екологічно небезпечні. Деякі антроп. явища підсилюють М. х. е. (Наприклад, кислотні дощі – міграції алюмінію та ін. металів).
МІГРАЦІЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АБІОГЕННА – глобальний процес переміщення хім. елементів, що відбувається без участі організмів.
МІГРАЦІЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БІОГЕННА – переміщення хім. елементів у ґрунті та в організмах за участі мікроорганізмів, вищих рослин, безхребетних тварин та ін., що приводить до малого кругообігу речовин у біогеоценозах. Поживні речовини ґрунту, вода, вуглець акумулюються в речовині рослин, які, своєю чергою, використовуються тваринами й мікроорганізмами, розкладаються до мінер, компонентів, доступних рослинам, котрі знову залучають їх у кругообіг речовин. Відбувається в природі на рівні біогеоценозів.