Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Організм, види організмів

О

ОРГАНІЗМ (від лат. organismus) – будь-яке живе тіло (істота або рослина), індивід, особина. Кожний О. має унікальну генет. структуру. Більшість О. мають клітинну будову. Кожний О. взаємодіє з довкіллям, виступаючи як цілісна система. Всі О. поділяються на еукаріотів та прокаріотів. Осн. властивості О.: неперервний обмін речовин із довкіллям, подразливість, здатність рости, розмножуватися, мінливість, спадковість та ін.
ОРГАНІЗМИ АВТОТРОФНІ – те саме, що й Автотрофи.
ОРГАНІЗМИ АЕРОБНІ – те саме, що й Аероби.
ОРГАНІЗМИ АНАЕРОБНІ – те саме, що й Анаероби.
ОРГАНІЗМИ АЦИДОФІЛЬНІ – те саме, що й Ацидофіли.
ОРГАНІЗМИ БЕНТОСНІ – те саме, що й Бентос.
ОРГАНІЗМИ ГЕТЕРОТРОФНІ – те саме, що й Гетеротрофи.
ОРГАНІЗМИ ЕВРИТЕРМНІ – те саме, що й Евритермобіонти.
ОРГАНІЗМИ ЕВРИТОПНІ (від еври... та гр. topos – місце) – рослини або тварини, які живуть у різноманітних умовах довкілля й мають широкий діапазон екол. витривалості. Див. також Еврибіонти, Вид евритопний.
ОРГАНІЗМИ ЕКТОТРОФНІ (від гр. ektos – поза, ззовні та ...трофний) – паразити, що живуть і живляться на поверхні тіла ін. організмів (як тварин, так і рослин). Див. також Паразити. Пор. Організми ендотрофні.
ОРГАНІЗМИ ЕНДОТРОФНІ (від гр. endon – усередині та ...трофний) – організми, що живуть усередині тіла ін. організмів (хазяїв). Див. також Паразити. Пор. Організми ектотрофні.
ОРГАНІЗМИ ІНДИКАТОРНІ (від пізньо-лат. indicator – покажчик) – організми з вузькими межами екол. пристосованості (стенобіонти), які своєю поведінкою, зміною фізіол. реакцій або самою своєю наявністю свідчать про зміни в середовищі проживання або певні його характристики. Див. Біоіндикатори.
ОРГАНІЗМИ КОЛОНІАЛЬНІ (від лат. colonia – поселення) – рослини й тварини, які за нестатевого розмноження лишаються з'єднаними з особинами наступних поколінь, утворюючи колонії. До О. к. належать одно-й багатоклітинні організми, зокрема деякі водорості, джгутикові, кишковопорожнинні та ін. безхребетні тварини.
ОРГАНІЗМИ МІКСОТРОФНІ – те саме, що й Міксотрофи.
ОРГАНІЗМИ ПЕЛАГІЧНІ (від гр. реlаgos – море) – організми, які живуть у товщі води (більшість риб, медузи, вільноплавні водорості). Пор. Організми бентосні.
ОРГАНІЗМИ САПРОБНІ – те саме, що й Сапробіонти.
ОРГАНІЗМИ СИНАНТРОПНІ (від гр. syn – разом та anthropos – людина) – рослинні або тваринні організми, що живуть поряд із людиною (Наприклад, таргани, міль, муха кімнатна, горобець домовий, бур'яни).
ОРГАНІЗМИ СТЕНОТОПНІ (від стено... та гр. topos – місце) – тварини й рослини, які можуть жити лише в специф., дуже обмежених умовах довкілля (Наприклад, рослини пустель, сфагнових боліт, серед тварин – піщаний удавчик, вівця дика). Див. Вид стенотопний. Пор. Організми евритопні.
ОРГАНІЗМИ ТЕРМОФІЛЬНІ – те саме, що й Термофіли.
ОРГАНІЗМИ ТЕРМОФОБНІ – те саме, що й Термофоби.