Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Охорона вод, охорона довкілля, охорона лісів, охорона лісів, охорона природи, охорона малих річок

О

ОХОРОНА ВОД – система заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню й виснаженню вод та ліквідацію наслідків цього, на відновлення й самовідновлення якості води відповідно до її початкових властивостей, які відповідали б потребам екосистем. О. в. у нашій державі регулюється Водним кодексом України (1995).
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ – система міжнар., держ., регіональних і локальних наук., техн., правових, адмін.-госп., соц.-політичних і громадських заходів щодо забезпечення оптим. фіз., хім. і біол. параметрів функціонування природних систем. У промислово розвинених країнах у поняття «О. д.» входить система держ. заходів, спрямованих на поліпшення умов довкілля, боротьбу з його забрудненням та ін. негативними явищами. Головне для О. д. – управління якістю середовища, що визначається санітарно-гігієнічними, будівельними та ін. нормативами, врегульованими правом у процесі госп. діяльності підприємств, установ та організацій. О. д. – необхідний елемент соц. та екон. розвитку. Вона зумовлена не лише екол., а й соц.-екон. інтересами суспільства, що тісно взаємопов'язані. Світова соц.-екол. ситуація загострилася внаслідок того, що зростання виробничо-госп. і соц.-культурної діяльності людства не поєднувалося з адекватними природоохоронними заходами. Історично в діяльності суспільства не враховувалися фактори екологічні, й біосфера розглядалась як невичерпне джерело матеріально-енергет. ресурсів.
ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ – комплекс правових, агротехн., екон. та ін. заходів, спрямованих на охорону грунтів від виснаження, забруднення, руйнування їхнього родючого шару, рац. використання ресурсів земельних. О. з. та рац. використання грунтів – важливі глобальні проблеми й складова частина охорони природи. Осн. нормативним документом, що регулює О. з. у нашій державі, є Земельний кодекс України (1992).
ОХОРОНА ЛІСІВ – система науково обґрунтованих біол., лісотехн., адмін., правових та ін. заходів, які закріплені в лісовому законодавстві й спрямовані на збереження, рац. використання й відтворення ресурсів лісових для підсилення їхніх природоохоронних, середовищезахисних, кліматорегулювальних, госп. та ін. корисних властивостей. Різні види О. л. передбачають протипожежну, санітарну О. л. від виснаження, забруднення, винищення та нерац. використання ресурсів лісових.
ОХОРОНА МАЛИХ РІЧОК – важливий напрям охорони початкових ланок ресурсів водних. Передбачає розчищення джерел, струмків та русел річок, укріплення їхніх берегів, регулювання водного стоку, що дає змогу відродити річкові заплави, поліпшити водний режим полів, зберегти ліси, забезпечити повноцінне живлення великим річкам. На території України налічується близько 22 тис. малих річок протяжністю 170 тис. км.
ОХОРОНА ПРИРОДИ – система міжнар., держ. та громадських заходів, спрямованих на рац. використання, відтворення й охорону ресурсів природних, захист середовища природного від забруднень і руйнувань на благо як теперішнього, так і прийдешніх поколінь. Як комплексна наука О. п. на базі досліджень екології та ін. наук, напрямів розробляє теоретичні засади й практичні заходи найефективнішого й різностороннього використання й охорони всіх природних багатств. О. п. передбачає екол., техн., виробничі, екон. та адмін. заходи, спрямовані на збереження чистоти повітря атмосферного, вод, Грунтів, охорону рослинного світу, охорону тварин, пам'яток неживої та живої природи з вихованням дбайливого ставлення до ресурсів природних. О. п. – глобальна проблема, актуальна для всіх країн світу.
ОХОРОНА РОСЛИННОГО СВІТУ – комплекс міжнар., держ. та регіональних адмін.-госп. і громадських заходів, спрямованих на збереження як усієї різноманітності рослинних угруповань, так і їхнього видового й популяційного складу та підтримання чисельності видів рослин на рівні, який забезпечує їхнє існування.