Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Патогени, патологічний, патологія, ПВХ, педосфера, пелапаль, перевипас, перегній, перенаселеність, перепромисел, перифітон, пестициди, петрофіти

П

ПАТОГЕНИ [від гр. pathos – страждання, хвороба та ...ген(и)] – організми (як правило, мікроорганізми), що спричиняють захворювання ін. організмів.
ПАТОЛОГІЧНИЙ – хворобливо ненормальний, із відхиленням від норми.
ПАТОЛОГІЯ (від гр. pathos – страждання, хвороба та logos – учення) – розділ медицини, що вивчає причини й еволюцію хвороб і способи запобігання їм та лікування. Поняття «П.» вживається в екотоксикології.
ПВХ – див. Полівінілхлорид.
ПЕДОСФЕРА (від гр. pedon – грунт та sphaira – куля) – грунт, покрив Землі, частина біосфери – продукт спільного впливу клімату, рослинності, тварин і мікроорганізмів на поверхневі шари гірських порід; середовище проживання грунт, організмів.
ПЕЛАПАЛЬ (від гр. pelagos – море) – водна товща (від поверхні до дна) озер, морів, океанів, що населена організмами пелагічними. Пор. Бенталь.
ПЕРЕВИПАС – надмірний випас, що призводить до деградації рослинності пасовищ та зниження їхньої продуктивності внаслідок безконтрольного збільшення поголів'я домашньої худоби (Наприклад, у зонах аридних і субаридних спричиняє спустелення) або чисельності диких копитних тварин у заповідниках і національних природних парках (тягне катастрофічні наслідки, глибокі порушення екологічної рівноваги).
ПЕРЕГНІЙ – те саме, що й Гумус.
ПЕРЕНАСЕЛЕНІСТЬ – тимчасовий стан екосистеми, за якого кількість особин якогось виду перевищує ємність середовища. П., як правило, супроводжується інтенсивною загибеллю особин унаслідок саморегуляції чисельності популяції.
ПЕРЕПРОМИСЕЛ – вилучення з прир. популяцій тварин і рослин такої кількості особин, яка перевищує відновлювальні здатності цих популяцій.
ПЕРИФІТОН – те саме, що й Обростання.
ПЕСТИЦИДИ [від лат. pestis – зараза та ...цид(и)], отрутохімікати – загальна назва хім. препаратів для боротьби зі шкідниками й хворобами с.-г. рослин, бур'янами, різними переносниками інфекційних захворювань людини й тварин. За призначенням П. поділяють на бактерициди, фунгіциди, нематоциди, інсектициди, акарициди, зооциди, гербіциди. В разі використання П. неминучий їхній негативний вплив на екосистеми та здоров'я людини. Осн. їхні властивості – леткість, здатність проникати крізь шкіру, нагромаджуватися в тканинах рослин, стаючи джерелом отруєння тварин і людини, зберігатися в середовищі природному. Тому застосування П. регламентується законодавством.
ПЕТРОФІТИ [від гр. petros – камінь та ...фіт(и)], літофіти – рослини, пристосовані до життя на скелях і каменях (Наприклад, деякі лишайники, мохи, папороті, водорості). Беруть участь у процесі ґрунтоутворення.