Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Біологічна продуктивність, первинна і вторинна продукція

П

ПРОДУКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЧНА (від лат. productio – вироблення) – здатність живої речовини створювати, трансформувати й нагромаджувати орган, речовину, тобто відтворювати біомасу. На відміну від біомаси, П. – динамічний показник біогеоценозу. Так, планктонні водорості на одиницю площі синтезують за рік стільки орган, речовини, скільки й високопродуктивні ліси, однак біомаса останніх у сотні тисяч разів більша. Мірою П. слугує продукція, що створюється за сезон, за рік, тобто за одиницю часу на (в) одиниці площі (об'єму). Отже, П. – це відтворення біомаси на 1 м кв площі (або в 1 м куб об'єму) за одиницю часу, що виражається найчастіше в грамах вуглецю чи сухої орган, речовини. Матеріально-енергет. основа П. – продукція первинна. П. відображує ефективність роботи біогеоценозів, швидкість потоку енергії та речовини в їхніх ланцюгах живлення.
ПРОДУКТИВНІСТЬ БІОСФЕРИ, продуктивність живої речовини – загальний приріст біомаси біосфери впродовж року.
ПРОДУКТИВНІСТЬ БІОЦЕНОЗУ – біомаса, що продукується організмами біоценозу за певний період часу (місяць, рік) на (в) одиниці площі (об'єму).
ПРОДУКТИВНІСТЬ ВТОРИННА – швидкість утворення продукції гетеротрофами. П. в. екосистем включає в себе масу або енергію, що міститься в ній, орган, речовини, утвореної консументами різних порядків і трофічних рівнів при поїданні ними первинних продуцентів (зелених рослин і водоростей) на (в) одиниці площі (об'єму) за одиницю часу.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЖИВОЇ РЕЧОВИНИ – те саме, що й Продуктивність біосфери.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРВИННА – швидкість, з якою енергія сонячна або ін. засвоюється продуцентами (гол. чин. зеленими рослинами) в процесі фотосинтезу й хемосинтезу, нагромаджуючись у формі біомаси надземних і підземних органів рослин, а також біогенних речовин, вироблених автотрофами й хемотрофами екосистеми на (в) одиниці площі (об'єму) за одиницю часу.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРВИННА ЧИСТА – швидкість нагромадження орган, речовини в тканинах рослин без урахування тієї його частини, яка використовувалася під час дихання рослин за досліджуваний період.
ПРОДУКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС – сукупність процесів утворення, нагромадження й трансформації орган, речовини, поглинання й проходження енергії через біо- та екосистеми різних рівнів організації, результатом яких є реальна продукція біоценозу.
ПРОДУКЦІЯ ВТОРИННА (від лат. productio – вироблення) – швидкість трансформації та нагромадження орган, речовини консументами й редуцентами. Оцінюють П. в. за кількістю орган, речовини, нагромадженої за одиницю часу на (в) одиниці площі (об'єму) або за кількістю енергії, запасеної в цій речовині. П. в. завжди менша від продукції первинної, оскільки створюється в результаті трансформації орган, речовини продуцентів після поїдання їх консументами або редуцентами.
ПРОДУКЦІЯ ПЕРВИННА – швидкість засвоєння енергії сонячної у вигляді орган, речовин, синтезованих продуцентами. Оцінюють П. п. за кількістю орган речовини, синтезованої за одиницю часу на (в) одиниці площі (об'єму), або за кількістю енергії, запасеної в цій речовині. Чим більша П. п., тим більша й продукція вторинна. Розрізняють П. п. валову та П. п. чисту.
ПРОДУКЦІЯ ПЕРВИННА ВАЛОВА, брутто-продукція – загальна кількість утворених автотрофами продуктів фотосинтезу й хемосинтезу у формі орган, речовини з розрахунку на одиницю площі (об'єму) за одиницю часу, включаючи ті речовини, які за період вимірювань були витрачені на дихання.
ПРОДУКЦІЯ ПЕРВИННА ЧИСТА, нетто-продукція – кількість синтезованої орган, речовини або зв'язаної в ній енергії на (в) одиниці площі (об'єму) за одиницю часу з вирахуванням витрат на дихання й спожитої фітофагами. П. п. ч. можна реально зважити як кінцевий результат продукційного процесу.