Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Рекультивація земель, рекуперація, релікти, рельєф, репеленти, репродукція, ресурси

Р

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ (від лат. ге... – префікс, що означає зворотну або протилежну дію, та cultivo – обробляю, вирощую) – штучне відновлення грунт, й рослинного покриву після техногенного його порушення (відвали відкритих родовищ, кар'єри, терикони та ін.). Передбачає комплекс заходів, спрямованих на відновлення продуктивності, родючості, госп. цінності порушених земель, а також на поліпшення умов довкілля.
РЕКУПЕРАЦІЯ (від лат. recuperatio – зворотне одержання) – повернення частини матеріалів та енергії для повторного використання в тому самому технол. процесі. Передбачається роздільне збирання компонентів побутового сміття (макулатури, склотари, металолому, текстилю, пластмас) та його рециклінг (повторне використання). Р. – основа безвідходного виробництва.
РЕЛІКТИ – див. Вид реліктовий.
РЕЛЬЄФ (фр. relief, від лат. relevo – піднімаю) – сукупність форм (нерівностей) земної поверхні, різноманітних за обрисами, розмірами, віком, походженням та історією розвитку. Форми можуть бути позитивними (підняття) й негативними (западини). Окремі форми Р. змінюються або створюються в результаті діяльності людини (яри, терикони, дамби та ін.).
РЕПЕЛЕНТИ [від лат. repelles (repellentis) – такий, що відштовхує, відганяє] – речовини прир. або штучного походження, що застосовуються для відлякування комах, гризунів та ін. тварин. Використовуються для захисту людей, тварин і рослин.
РЕПРОДУКТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ – те саме, що й Біотичний потенціал.
РЕПРОДУКЦІЯ (від лат. re... – префікс, що означає зворотну або протилежну дію, та produco – виробляю) – відтворення особин у процесі розмноження. Органи, що беруть участь у розмноженні організму, називають репродуктивни м и.
РЕСУРСИ (від фр. ressource – допоміжний засіб) – речовини або об'єкти, необхідні організму, популяції, угрупованню для підтримання норм. існування, росту й розмноження. Будь-яке джерело одержання необхідних людям матеріальних і духовних благ, які можна реалізувати за існуючих соц.-екон. відносин. Розрізняють три головні групи P.: матеріальні, трудові та Р. природні.
РЕСУРСИ БІОЛОГІЧНІ – біол. компоненти біосфери, створені життєдіяльністю продуцентів, консументів і редуцентів. Р. б. – це продукти харчування людей, корм тварин, сировина та корисні копалини орган, походження. Належать до вичерпних відновлюваних ресурсів природних.
РЕСУРСИ ВИЧЕРПНІ – ресурси природні, безпосередня чи непряма експлуатація яких може призвести до їх виснаження (викопні ресурси мінеральні, багато видів промислових тварин, лікарські рослини тощо).
РЕСУРСИ ВІДНОВЛЮВАНІ – ресурси природні, здатні до самовідновлення в процесі кругообігу речовин у біосфері за терміни, порівнянні з темпами їх використання в процесі госп. діяльності людини. До Р. в. належать вода, кисень атмосфери, грунт, рослинний світ, тваринний світ та ін., здатні поновлюватися в прир. процесах і підтримуватися в певній пост, кількості. Стан Р. в. істотно залежить від госп. діяльності людини. Розрізняють кількісну та якісну відновлюваність ресурсів, хоча й не абс: вид живого кількісно відновлюється шляхом розмноження, але не відновлюється якісно в разі його втрати.