Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Водні ресурси, земельні ресурси, кліматичні ресурси, лісові ресурси, невідновлювані ресурси та ін.

Р

РЕСУРСИ ВОДНІ – придатні для використання в народному господарстві води річок, озер, каналів, водосховищ, морів та океанів, води підземні, грунт, волога, льодовикова вода, водяні пари атмосфери, загальні запаси яких становлять 1454,3 млн км куб (із них менш як 2% належать до прісних вод, а доступні для використання тільки 0,3%). Тенденція до зменшення Р. в. зумовлена не лише збільшенням потреб у воді, а й зменшенням водоносності річок, обмілінням і висиханням озер унаслідок вирубування лісів та ін. госп. діяльності, а також забрудненням водойм водами стічними. Теоретично Р. в. невичерпні, оскільки за рац. їх використання вони безперервно відновлюються в процесі прир. кругообігу.
РЕСУРСИ ЕКОЛОГІЧНІ – сукупність компонентів, що утворюють середовище й забезпечують екологічну рівновагу в природі. До них належать енергія, газовий склад, вода, субстрати, продуценти, консументи, редуценти.
РЕСУРСИ ЗАМІННІ – ресурси природні, які в процесі госп. діяльності можна замінити ін., не завжди рівнозначними за ефективністю, але екологічно прийнятнішими (Наприклад, використання альтернативних джерел енергії – енергії вітру або Сонця).
РЕСУРСИ ЗЕМЕЛЬНІ – ресурси всіх с.-г. угідь (ріллі, сіножаті, пасовища та ін.) або всього ґрунт, покриву незалежно від форми його використання. Р. з. – одна з необхідних передумов забезпечення життя на Землі, складова довкілля та найважливіша умова існування й відтворення поколінь людей, головний засіб виробництва в с. г.
РЕСУРСИ КЛІМАТИЧНІ – сукупність прир.-клімат, факторів, діапазон значень яких забезпечує успішну життєдіяльність організмів, дає змогу функціонувати всім ланкам біосфери.
РЕСУРСИ КОСМІЧНІ – частина ресурсів природних, що мають космічне походження: енергія Сонця, вітру, припливів та відпливів, опади атмосферні, повітря атмосферне, глибинне тепло Землі.
РЕСУРСИ ЛІСОВІ – лісові багатства, в т. ч. запаси деревини, а також продукти побічного користування лісом (промислові тварини, лісове господарство) у поєднанні із суспільно корисними й захисно-ресурсоохоронними функціями лісу, зокрема рекреаційними. Ліси Землі належать до найбільших, найскладніших екосистем, здатних самозберігатися й саморегулюватися.
РЕСУРСИ МІНЕРАЛЬНІ – ресурси надр Землі у вигляді корисних копалин або мінер, сировини, які становлять основу сучасної індустрії та енергетики. Багато галузей промисловості цілком або частково базуються на мінер, сировині: чорна й кольорова металургія, хім. промисловість, енергетика та ін. Нині всі копалини (тверді, рідкі, газоподібні) та геотермальна енергія використовуються людиною й належать до джерел значного забруднення біосфери.
РЕСУРСИ НЕВИЧЕРПНІ – кількісно невичерпна частина ресурсів природних (випромінювання сонячне, повітря атмосферне, води, клімат, морські припливи та відпливи). В разі необоротного забруднення атмосфери, гідросфери можуть переходити в категорію ресурсів вичерпних.
РЕСУРСИ НЕВІДНОВЛЮВАНІ – частина ресурсів природних, які не са-мовідновлюються в процесі кругообігу речовин у біосфері або відновлюються в сотні й тисячі разів повільніше, ніж використовуються (кам'яне вугілля, нафта, більшість ін. корисних копалин, багато осадових порід, видовий склад організмів). Р. н. мають скінченні запаси й практично невідновлювані на Землі; їх поповнення неможливе через відсутність умов, у яких вони виникли мільйони років тому. Використання Р. н. неминуче веде до їх виснаження.