Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Річка, родючість грунту, рослинне угруповання, рослинний світ, рослинність, ртуть, рясність

Р

РІЧКА, ріка – водотік значних розмірів, що тече по усталеному руслу в межах утвореної ним долини й наповнюється за рахунок поверхневого та підземного стоків. Разом із притоками утворює річкову систему, характер і розвиток якої зумовлені геол. будовою, рельєфом, кліматом і розмірами басейну. Р. поділяються на гірські й рівнинні, що мають свої гідрол. і є кол. особливості.
РОДЮЧІСТЬ грунту – сукупність властивостей грунту (вміст у ньому гумусу, доступних для рослин поживних речовин, кисню, вологи тощо), які забезпечують урожай с.-г. рослин. Високій Р. сприяють правильна агротехніка, відсутність забруднювальних речовин, ерозії, зсувів, засолення та ін.
РОСЛИННЕ УГРУПОВАННЯ – сукупність рослин, що зростають на однорідній ділянці земної поверхні й перебувають у тісному взаємозв'язку як між собою, так і з умовами довкілля. Див. також Фітоценоз.
РОСЛИННИЙ СВІТ – сукупність усіх рослинних організмів на певній території або на земній кулі в цілому, що становлять флору й рослинність.
РОСЛИННІСТЬ – сукупність рослинних угруповань (фітоценозів) планети в цілому або її окремих регіонів та місцевостей. Розрізняють прир. та антроп. P., а також сучасну Р. та Р. минулих геол. періодів. Сучасна Р. сформувалася внаслідок еволюції рослинного світу. Планетарні клімат.-зональні особливості зумовлюють зональний розподіл Р. на планеті. Осн. зони Р. представлені Р. тропічних лісів, саван, пустель, напівпустель, степів, широколистяних та хвойних лісів, тундри, полярних пустель. На відміну від флори, Р. характеризується не лише видовим складом, а й величезною кількістю видів, певним поєднанням рослинних угруповань та екол. зв'язками.
РОСЛИННІСТЬ АЗОНАЛЬНА – рослинність, що не утворює самостійної зони, а трапляється як включення в рослинність зональну кількох зон. Пор. Рослинність зональна.
РОСЛИННІСТЬ ЗОНАЛЬНА – рослинність, що утворює самостійну зону (тундра, лісова, степова та ін.). Прикладом Р. з. є деревна рослинність у лісовій зоні чи трав'янисті рослини степової зони. Пор. Рослинність азональна.
РТУТЬ – рідкий важкий метал, високотоксична речовина. Солі Р. практично нелеткі, тому становлять небезпеку лише в разі їх потрапляння в організм – з їжею або крізь шкіру. Вони роз'їдають шкіру й слизові оболонки, спричиняють запалення ротової порожнини, біль у животі, колапс кровообігу і шок. Високотоксичними й підступними є орган, сполуки P., оскільки їхня дія проявляється лише за кілька тижнів. Вони легко проникають у мозок, мають кумулятивний ефект. Високі дози Р. призводять до смерті від гострої серцево-судинної недостатності. Р. сама по собі ні в організмі, ні в біотопах не дезактивується. Вона нагромаджується в грунтах або водоймах і потім мігрує ланцюгами живлення, поступово нагромаджуючися. З кругообігу речовин біологічного виключається тільки в результаті її винесення у Світовий океан і поховання в донних відкладах.
РЯСНІСТЬ – кількість особин того чи ін. виду або угруповання, що припадає на одиницю площі або об'єму й визначається за певний період кількісними показниками або в балах спец, методами. Р. характеризує ступінь участі кожного виду в угрупованні.