Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Савана, сажа, самоочищення, саморегуляція, санація, санітарний нагляд, сапроби, сапробіонти, сапротрофи, сапробність, сапротрофія

С

САВАНА (фр. savane) – тип тропічної, субтропічної та субекваторіальної рослинності, що характеризується поєднанням трав'янистого покриву з поодинокими деревами, групами дерев або чагарниками. С. поширені в Африці, Пд. Америці, Пд. і Сх. Азії та Австралії.
САЖА, технічний вуглець – твердий високодисперсний продукт неповного згоряння вуглеводнів, що є компонентами газів природних і пром., нафти, вугілля. Містить канцерогенні речовини, добре адсорбує забруднювачі. Належить до небезпечних і шкідливих забруднювачів довкілля.
САМООЧИЩЕННЯ – сукупність прир. процесів знешкодження забруднювачів, що надходять у середовище природне або в організми.
САМООЧИЩЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОД – сукупність взаємопов'язаних процесів, що ведуть у прир. умовах до відновлення первісного стану водойми. Механізми С. п. в. поділяються на фіз., хім. та біол. У С. п. в. беруть участь усі гідробіонти, але головну роль відіграють бактерії, потім гриби, найпростіші, водорості. Вони залучають забруднювальні речовини до обмінних процесів, руйнують або переводять в ін., не токсичні форми сполук.
САМОРЕГУЛЯЦІЯ – здатність біол. системи (на всіх рівнях організації живого) до відновлення стабільного рівня тих чи ін. функцій після їхньої зміни.
САНАЦІЯ (від лат. sanatio – лікування, оздоровлення) – заходи з модернізації екологічно брудних підприємств та (або) очищення забруднених територій. Необхідність С. зумовлена перевищенням гранично допустимих норм викидів забруднювальних речовин або їхньої конц. в довкіллі.
САНІТАРНИЙ НАГЛЯД (від лат. sanitas – здоров'я) – форма адмін. нагляду, що здійснюється держ. санітарною інспекцією, яка спостерігає за гігієнічним станом атмосфери, водойм, населених пунктів і т. д.
САПРО... (від гр. sapros – гнилий) – частина складних слів, що вказує на зв'язок із гниттям, розкладанням.
САПРОБИ – те саме, що й Сапробіонти.
САПРОБІОНТИ [від сапро... та біонт(и)], сапроби, організми сапробні – організми, які проживають у водоймах, забруднених орган, речовинами. Завдяки здатності мінералізувати орган, речовини забруднень відіграють важливу роль у самоочищенні водойм. С. – біоіндикатори: їхній видовий склад і чисельність є показниками ступеня забруднення водойми.
САПРОБНІСТЬ – 1) насиченість прир. води та донних відкладів водойм орган, речовинами, здатними розкладатися; 2) сукупність фізіол.-біохім. властивостей водяних організмів, що дають їм змогу жити в середовищі з підвищеним умістом орган, речовин.
САПРОТРОФИ [від сапро... та ...троф(и)] – організми, які живляться орган, речовинами мертвих тіл або продуктами життєдіяльності організмів (екскрементами, різними виділеннями). Відіграють величезну роль у кругообігу речовин, виконуючи функцію редуцентів. До С. належать бактерії, актиноміцети, гриби, а також сапрофіти й сапрофаги.
САПРОТРОФІЯ (від сапро... та ...трофія) – живлення організмів (сапротрофів) мертвою орган, речовиною. Пор. Автотрофія, Біотрофія.