Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Техногенез, техногенне навантаження, техноекологія, техносфера, тип, токсиканти, тіньовитривалі рослини, тіньолюбні рослини

Т

ТЕХНОГЕНЕЗ (від гр. techne – мистецтво, майстерність та genesis – походження) – процес зміни прир. комплексів під впливом виробничої діяльності людини. Полягає в перетворенні біосфери, що зумовлюється сукупністю геохім. процесів, пов'язаних із техн. і технол. діяльністю людини, вилученням із довкілля, конц. та перерозподілом низки хім. елементів, мінер, та орган, сполук.
ТЕХНОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ – ступінь впливу техногенних факторів на довкілля. З антропогенних впливів найбільшої шкоди завдають скидання вод стічних, викиди твердих і газоподібних забруднювальних речовин в атмосферу, складування відходів твердих, хімізація аграрного виробництва, розробка родовищ корисних копалин, звалища побутового сміття, відстійники, поля фільтрації, поля зрошення тощо. Про рівень Т. н. свідчить значення такого інтегрального показника, як модуль Т. н. – річний об'єм вод стічних і відходів твердих, віднесений до площі конкретної території.
ТЕХНОЕКОЛОГІЯ (від гр. techne – мистецтво, майстерність та екологія) – прикладний екол. напрям, пов'язаний із такими об'єктами людської діяльності, як енергетика, промисловість, с. г., транспорт, військова справа, наука, космос. Т. визначає обсяги, механізми й наслідки впливів на довкілля та здоров'я людини різних галузей і об'єктів, особливості використання ними ресурсів природних, розробляє регламентації природокористування й техн. засоби охорони природи, опікується проблемами утилізації відходів виробництва та відтворення зруйнованих екосистем, екологізацією виробництв.
ТЕХНОСФЕРА (від гр. techne – мистецтво, майстерність та sphaira – куля, сфера) – частина біосфери, охоплена впливом діяльності людини, її техн. засобів, об'єктів, що діють або споруджуються (міста, села, заводи, фабрики, залізниці, водойми тощо). Т. – неприродний стан біосфери, що характеризується прогресуючим забрудненням усіх компонентів довкілля.
ТИП (від гр. typos – відбиток, форма, зразок) – найвища систематична категорія (таксон), що об'єднує близькі класи тварин (Наприклад, членистоногі, хордові). Деякі Т. поділяють на підтипи, що об'єднують класи. В ботаніці Т. відповідає відділ. Розрізняють також Т. виду – зразок, за яким установлюється вид рослини або тварини, Т. роду – найтиповіший вид даного роду.
ТИСК ЖИТТЯ – ступінь впливу біотичного потенціалу на довкілля, яке, своєю чергою, діє як фактор лімітувальний, що перешкоджає необмеженому розмноженню організмів.
ТІНЬОВИТРИВАЛІ РОСЛИНИ, умбропатієнти – рослини, що здатні існувати в затінених місцях із недостатнім сонячним освітленням (Наприклад, дуб, клен, липа, бузок).
ТІНЬОЛЮБНІ (ТІНЬОВІ) РОСЛИНИ, сциофіти – рослини, які не переносять повного освітлення; норм, розвиваються лише в умовах затінення (Наприклад, ялина, конвалія, купина лікарська, копитняк).
ТОКСИКАНТИ (від гр. toxikon – отрута) – речовини, які, потрапивши в організм, можуть спричинити захворювання або відхилення в життєдіяльності.