Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Убіквісти, угіддя, угруповання, ультраабісаль, ультрамікроелементи, умбропатієнти, умови життя, умови існування, умови проживання

У

УБІКВІСТИ (від лат. ubique – повсюди, всюди) – види рослин і тварин із широкою екологічною валентністю, які здатні норм, розвиватися в різноманітних умовах довкілля (Наприклад, очерет звичайний, що росте від тропіків до Арктики у водоймах і на суші, глинистому й піщаному грунтах; вовк, який мешкає від тундри до пустелі).
УГІДДЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ – Ділянка території, що планомірно й систематично використовується для виробництва с.-г. продукції або в ін. Цілях (рілля, сіножать, пасовище, сад, виноградник тощо).
УГІДДЯ ВОДНО-БОЛОТНІ – райони узбережних низовин, заплавні ліси, болота, торфовища, вологі луки, водойми – прир. або штучні, пост, або тимчасові, стоячі або проточні, прісні, солонуваті або солоні. У. в.-б. – унікальні екосистеми, від стану яких залежать добробут людини та її госп. діяльність. Вони виконують багато функцій як у природі (регуляція водного балансу річок та озер, підтримання рівня вод грушових, біол. продуктивності, збереження біорізноманітності, регуляція клімату й т. ін.), так і в житті людини (рекреація, водопостачання, забезпечення ресурсами мінеральними та ресурсами біологічними тощо). Нерозуміння цього призвело до осушення більшості У. в.-б. для розширення посівних площ, що мало негативні наслідки. Так, із числа занесених до Червоного списку птахів, що опинилися під загрозою зникнення, понад 80% – мешканці У. в.-б. Із 581 виду рідкісних рослин – 175 перебувають під загрозою зникнення внаслідок осушення боліт. У 1971 р. в м. Рамсар (Іран) було підписано між-нар. Конвенцію про охорону У. в.-б., до якої Україна приєдналася в 1997 р.
УГРУПОВАННЯ – сукупність видів, об'єднаних певними екол. взаємозв'язками, однією територією проживання та впливом комплексу умов існування. Іноді У. називають сукупність усіх організмів (рослин, тварин, мікроорганізмів), які населяють певну ділянку суші або водойми, тобто термін «У.» вживають як синонім біоценозу. У. являють собою форми організації населення Землі, які склались історично й виникли в процесі розвитку кругообігу речовин біологічного. Виділяють У. рослин (фітоценоз), У. тварин (зооценоз), У. мікроорганізмів (мікробоценоз).
УЛЬТРААБІСАЛЬ (від лат. ultra – далі, більше, понад та абісаль), хадаль – зона найбільших океанічних глибин (6...11 км). Займає менш як 1,5% площі дна океану. За умовами життя У. майже не відрізняється від абісалі, за винятком високого гідростатичного тиску (60...110 МПа), який зумовлює екол. ізоляцію У. від довколишнього простору ложа океану та своєрідність її фауни: близько 60% видів – ендеміки (актинії, голотурії, бокоплави, морські лілії та ін.). Рослинні організми відсутні (є лише сапрофітні водорості). Див. також Абісаль.
УЛЬТРАМІКРОЕЛЕМЕНТИ (від лат. ultra – далі, більше, понад та мікроелементи) – хім. елементи, вміст яких не перевищує 0,000001% маси тіла. Фізіол. роль У. в організмах тварин і рослин остаточно ще не з'ясовано. До У. належать уран, радій, золото, ртуть, берилій, цезій, селен та ін. розсіяні й рідкісні елементи, вилучення яких із середовища достовірно впливає на деякі властивості організмів.
УМБРОПАТІЄНТИ – див. Тіньовитривалі рослини.
УМОВИ ДОВКІЛЛЯ – те саме, що й Умови проживання.
УМОВИ ЖИТТЯ – те саме, що й Умови існування.
УМОВИ ІСНУВАННЯ, умови життя – сукупність необхідних для організму елементів середовища, з якими він нерозривно пов'язаний і без яких не може існувати й норм, розвиватися.
УМОВИ ПРОЖИВАННЯ, умови довкілля – сукупність прир. особливостей існування організму (факторів абіотичних і факторів біотичних) та антропогенних впливів.