Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Хадаль, хвилі життя, хемосинтез, хемотрофи, хижацтво, хладони, хлоровані вуглеводні, холоднокровні тварини, холодостійкість рослин, хомінг, гірський хребет

Х

ХАДАЛЬ – те саме, що й Ультраабісаль.
ХВИЛІ ЖИТТЯ, популяційні хвилі – коливання чисельності особин, що притаманні будь-якій популяції. X. ж. можуть бути сезонними (періодичними), що зумовлені генетично, а також несезонними (аперіодичними), які відбуваються під впливом факторів абіотичних і факторів біотичних.
ХЕМОСИНТЕЗ (від лат. chemia – хімія та гр. synthesis – з'єднання) – автотрофний тип живлення багатьох видів бактерій, який грунтується на засвоєнні вуглекислого газу за рахунок окиснення неорган. сполук без участі світла. Хемосинтезуючим бактеріям (сіркобактерії, нітрифікуючі бактерії, залізобактерії) належить надзвичайно важлива роль у біогеохімічних циклах азоту, сірки та ін. елементів у біосфері.
ХЕМОТРОФИ [від лат. chemia – хімія та ...троф(и)] – мікроорганізми, які синтезують орган, речовини з неорган. за рахунок окиснення сірководню, аміаку, солей заліза та ін. речовин, що містяться в середовищі – у воді, грунті (нітрифікуючі бактерії, водневі, сірко- та залізобактерії).
ХИЖАК-ЖЕРТВА – тип біотичних взаємозв'язків між організмами (хижацтво).
ХИЖАЦТВО – форма взаємозв'язків між організмами різних видів, з яких один (хижак) поїдає ін. (жертву), на якого спочатку нападає, а потім убиває. X. відіграє важливу роль у регулюванні кількісного складу популяцій.
ХІМІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА – комплекс заходів із використанням досягнень агрохім. науки й хім. промисловості, спрямованих на широке й планомірне застосування-хім. засобів і методів для підвищення врожаю, поліпшення властивостей ґрунту та якості с.-г. продукції, підвищення продуктивності тваринництва, захисту господарсько корисних рослин і тварин від шкідників, хвороб і несприятливих умов існування. Порушення технології застосування хімікатів (нітратів, добавок до кормів, пестицидів) призвели до того, що X. с. г. стала надзвичайно небезпечним джерелом забруднення довкілля (грунтів, водойм, атмосфери) та с.-г. продуктів. Тому останніми десятиліттями почали переходити до вирощування екологічно чистої с.-г. продукції без застосування хім. засобів.
ХЛАДОНИ – те саме, що й Фреони.
ХЛОР (від гр. chloros – блідо-зелений) – жовто-зелений газ із їдким запахом. Використовується для виготовлення розчинників, деяких неорган. хімікатів, як акт. речовина у відбілювальних засобах, для очищення та знезараження води (хлорування). X. отруйний; сильно подразнює слизові оболонки й дихальні шляхи. Наслідки гострого отруєння X. – запалення легень, легеневі кровотечі, набряк легень. ГДК у повітрі – 1 мкг/м куб.
ХЛОРОВАНІ ВУГЛЕВОДНІ – загальна назва великого класу орган, хім. сполук, до складу яких, крім вуглецю та водню, входить також хлор. X. в. широко застосовуються в промисловості, в побуті, зокрема як розчинники (Наприклад, чотирихлористий вуглець), засоби захисту рослин (ДДТ, ліндан та ін.). Тому X. в. нині трапляються повсюди в довкіллі: в питній воді, продуктах харчування, повітрі. В організмі людини вони нагромаджуються в головному мозку, печінці, нирках, серці, статевих залозах і спричиняють (попри порівняно низький ступінь токсичності в разі гострого отруєння) хронічні порушення. Зумовлені X. в. захворювання посідають друге місце серед професійних захворювань. Багато X. в. є канцерогенами й, можливо, мутагенами. Особливу проблему становить знищення X. в., Наприклад використаних розчинників у металообробній промисловості, а також поліхлорованих біфенілів із трансформаторів.
ХОЛОДНОКРОВНІ ТВАРИНИ – те саме, що й Пойкілотермні тварини.
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ РОСЛИН – здатність рослин без шкоди для їхнього розвитку витримувати тривалий вплив низьких плюсових температур довкілля (від 0 до +10°С). До холодостійких рослин належать ячмінь, овес, льон та ін. Див. Вид холодостійкий.
ХОМІНГ (англ. homing, від home – дім) – інстинкт дому, поведінкова реакція тварин, що проявляється в прив'язаності їх до території проживання й у прагненні повернутися «додому» (в разі вимушеного переселення).
...ХОР, ...ХОРІЯ (від гр. chbreo – йду вперед, просуваюся, поширююся) – частина складних слів, що означає: поширення, місце поширення.
ХРЕБЕТ ГІРСЬКИЙ – лінійно витягнута позитивна форма макрорельєфу, обмежена схилами, напрямленими в протилежні боки. Залежно від висоти й напряму X. справляють різний вплив на екол. властивості прилеглих територій.