Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Царство, цвітіння води, ценоз, ценофіли, ценофоби, цивілізація, цикл розвитку, циклон, цілина, цунамі

Ц

ЦАРСТВО в біології – найвища таксономічна категорія в системі організмів, офіційно визнана Міжнар. кодексами ботан. та зоологічної номенклатур, а також Міжнар. кодексом номенклатури бактерій. У біогеографії Ц. – найвищий ранг флористичного й фауністичного районування суші та Світового океану. Від стародавніх часів усі організми поділяли на два Ц.: рослини й тварини. Нині вважають за необхідне виділити таксони вищого рангу, ніж Ц., – надцарства: прокаріоти й еукаріоти. Надцарство прокаріот включає в себе два Ц.: архебактерії та бактерії; надцарство еукаріот – три Ц.: гриби, рослини й тварини.
«ЦВІТІННЯ» ВОДИ – прир. явище, що зовні проявляється в зміні забарвлення й прозорості води у водоймах унаслідок інтенсивного розмноження мікроскоп, водоростей. Слабке та помірне «Ц.» в. корисне (водорості поглинають із води розчинені в ній орган, й неорган. сполуки, насичують її киснем, слугують їжею для водяних тварин). Інтенсивне «Ц.» в. (т. з. забруднення біологічне) значно погіршує умови проживання у водоймах, особливо кисневий режим, негативно впливає на якість води й біол. продуктивність водойми. Осн. причина надмірного «Ц.» в. – порушення екологічної рівноваги у водних екосистемах унаслідок впливу факторів антропогенних та прир., серед яких найбільшої шкоди завдає надходження у водойми орган, забруднювачів і синт. мийних засобів.
ЦЕЗІЙ-137 – найнебезпечніший радіонуклід, період напіврозпаду якого становить ЗО років. Бета-розпад супроводжується гамма-випромінюванням.
ЦЕНОЗ (від гр. koinos – разом, спільно, гуртом) – будь-яке біотичне угруповання. Розрізняють зооценози, фітоценози, мікробоценози. Зазвичай термін «Ц.» замінюють терміном біоценоз.
ЦЕНОФІЛИ [від ценоз та ...філ(и)] – види, з популяцій яких складаються стабільні біоценози. Вони здебільшого високоспеціалізовані до існування в певних типах біогеоценозів, тобто екологічно та еволюційно непластичні.
ЦЕНОФОБИ [від ценоз та ...фоб(и)] – види, що беруть участь у ранніх сукцесіях і характеризуються високою екологічною валентністю, малоспеціалізовані й не трапляються в зрілих біогеоценозах.
ЦИВІЛІЗАЦІЯ (від лат. civilis – громадянський) – 1) у широкому розумінні – будь-яка форма існування живих істот, наділених розумом; 2) синонім культури, сукупність матеріальних і духовних досягнень суспільства (античні Ц., сучасні Ц.); 3) етап суспільного розвитку, що прийшов на зміну варварству.
...ЦИД, ...ЦИДНИЙ (від лат. caedo – вбиваю) – частина складних слів, яка означає: речовина (процес, дія), що вбиває, знищує.
ЦИКЛ БІОГЕОХІМІЧНИЙ – те саме, що й Кругообіг речовин біогеохімічний.
ЦИКЛ РОЗВИТКУ – те саме, що й Життєвий цикл.
ЦИКЛІЧНІСТЬ (від гр. kyklos – круг) – закономірне повторення процесів у середовищі абіотичному (Наприклад, Ц. коливань земної кори, припливи й відпливи, циркуляція атмосфери, води в океанах і т. д.).
ЦИКЛОН (від гр. kyklon – той, що обертається) – область пониженого тиску в атмосфері, охоплена вихровим рухом повітряних мас, що обертаються проти годинникової стрілки в Пн. півкулі й за нею – в Пд. Діаметр цієї область становить від кількох сотень до кількох тисяч кілометрів, швидкість переміщення – 30...40, іноді – понад 80 км/год. Ц. супроводжується тривалими й рясними опадами атмосферними. Ц. – важливий (іноді деструктивний) фактор екологічний; може спричинити значні руйнування, людські жертви; завдає великої шкоди довкіллю.
ЦІЛИНА – вкрита переважно прир., трав'янистою рослинністю земля, яка ніколи або тривалий час не розорювалася; характеризується високою родючістю грунту.
ЦІНА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ – екон., соц.-екон., культурна вартість ресурсів, що визначається сумою екон. й позаекон. оцінок, які базуються переважно на затратах різної кількості праці щодо обмежених ресурсів природних різних якості й місцезнаходження.
ЦУНАМІ (яп.) – хвилі великої довжини, що утворюються в морях та океанах унаслідок підводних землетрусів або вивержень вулканів на морському дні чи поблизу берегів. Швидкість поширення Ц. – 50...100 км/год, висота хвиль біля узбережжя – 10...50 м. Ц. супроводжується катастрофічними руйнуваннями на узбережжі.