Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Закон Шелфорда, шельф, шкода, штам, шум, ЮНЕП, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ядерна війна, ядерна енергія, ядерний вибух, якість життя, ярус, ярусність, якість природного середовища

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Екологія: Тлумачний словник

Ш

ШЕЛФОРДА ЗАКОН, толерантності закон – екол. закон, згідно з яким фактором лімітувальним процвітання будь-якого організму (виду) в даному місцеперебуванні може бути як мінімум (Лібіха закон), так і максимум фактора екологічного, діапазон між якими визначає толерантність (витривалість) організму до даного фактора. Ступінь толерантності організмів в екології зазвичай позначають за допомогою префіксів: «еври...» – широкий та «стено...» – вузький (Наприклад, еврибіонти, стенобіонти).
ШЕЛЬФ (англ. shelf), материкова обмілина – поверхня та надра дна Світового океану до глибини 200 м, які примикають до берегів у межах кордонів морської держави. Природні багатства та ресурси мінеральні Ш. є власністю відповідної держави. Для континентальних Ш. характерна висока біол. продуктивність, зумовлена підвищеною освітленістю та прогріванням води.
ШКОДА – умовне поняття, фактичні або ймовірні екон., соц. або екол. втрати внаслідок певних подій, явищ, у т. ч. забруднення середовища природного, діяльності живих істот (Наприклад, Ш. від гризунів, забруднень хімічних і т. д.).
ШТАМ (нім. Stamm – стовп, плем'я, рід) – чиста культура мікроорганізмів одного виду, виділена з будь-якого середовища. Різні Ш. одного виду, виділені з різних середовищ або з одного середовища в різний час, можуть відрізнятися, Наприклад чутливістю до антибіотиків, випромінювання ультрафіолетового й т. д.
ШУМ – одна з форм забруднення фізичного (хвильового) довкілля, адаптація до якого практично неможлива. Ш. – стресовий фактор, що спричиняє погіршення слуху аж до глухоти. У зв'язку з цим сьогодні Ш. розглядається як небезпечний забруднювач біосфери. До джерел Ш. належать усі види транспорту (80% генерованого Ш.), машини та механізми, пром. об'єкти й т. д. В людини шумове подразнення є однією з причин безсоння, а тривалий вплив Ш. спричиняє різке зниження працездатності, захворювання органів слуху, нервової, ендокринної, серцево-судинної систем.

Ю

ЮНЕП (UNEP – United Nations Environment Programme) – див. Програма Організації Об'єднаних Націй із довкілля.
ЮНЕСКО (UNESKO – United Nations Educationals, Scientific and Cultural Organization) – див. Організація Об'єднаних Націй із питань освіти, науки й культури.
ЮНІСЕФ (UNISEF – United Nations Children's Emergency Fund) – див. Надзвичайний фонд допомоги дітям при ООН.

Я

ЯВИЩЕ ВЗАЄМОДІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ – оптимум та границі толерантності організмів щодо будь-якого фактора середовища можуть зміщатися в певний бік залежно від того, з якою силою і в якій комбінації діють ін. фактори.
ЯДЕРНА ВІЙНА – війна із застосуванням ядерної зброї, яка може мати непередбачені катастрофічні наслідки планетарного масштабу: масове радіаційне ураження біотичних компонентів усіх екосистем, руйнування озонового шару, зміни погоди й клімату в цілому, радіац. та екол. властивостей тропосфери тощо. Екол. наслідки такої війни призведуть до знищення цивілізації. Народи світу не повинні допускати будь-яких воєн, тим паче ядерних.
ЯДЕРНА ЕНЕРГІЯ – те саме, що й Атомна енергія.
ЯДЕРНИЙ ВИБУХ – те саме, що й Атомний вибух.
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ – суб'єктивний показник задоволеності особини довкіллям. Я. ж. розглядається в прир., прир.-соц. та соц.-екон. аспектах. Цей показник має важливе значення в демографічних процесах (Наприклад, за низької Я. ж., як правило, збільшується народжуваність).
ЯКІСТЬ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА – стан прир. і перетворених людиною екосистем, що зберігає їхню здатність до пост, обміну речовин та енергії й відтворення життя. В прир. екосистемах Я. п. с забезпечується дією законів розвитку природи, в перетворених – дотриманням міри відповідності довкілля потребам організмів та екол. інтересам суспільства.
ЯКІСТЬ СЕРЕДОВИЩА – ступінь відповідності якісних показників прир. умов потребам людини або ін. організмів.
ЯРУС – структурна частина фітоценозу, відокремлена від ін. не лише морфологічно, флористично, екологічно, а й фітоценотично.
ЯРУСНІСТЬ – вертикальне розшарування рослинних угруповань на структурні частини – яруси. Розрізняють надземну й підземну Я. Надземна Я. визначається розшаруванням надземних частин різних видів рослин за висотою, а підземна – взаєморозташуванням кореневих систем за глибиною проникнення в ґрунт. Найчіткіше Я. проявляється в лісах помірної зони, де розрізняються деревинний, чагарниковий, трав'яний, моховий або лишайниковий надземні яруси та кілька ярусів кореневої системи.

◄ Червона книга України, чисельність популяції, чорнобільська катастрофа, чутливість

Зміст підручника "Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія: Тлумачний словник"

Екологія: Тлумачний словник - Список рекомендованої літератури ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Екологія: Тлумачний словник