Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Словник найуживаніших термінів. Гамма-проміння - Гумус

Гамма-проміння (у-проміння) – короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі до 10-10 м, що менше, ніж у рентгенівського проміння.
Гелі (від лат. gelo – застигаю) – дисперсні системи, які утворюються (в природі чи штучно) в колоїдних розчинах за поступової коагуляції.
Геліо... – у складних словах відповідає поняттям "сонце", "сонячний".
Ген – певна ділянка дезоксирибонуклеїнової (ДНК) кислоти, з якої точно копіюється структура комплементарно синтезованих молекул рибонуклеїнових (РНК) кислот – складових хромосом. Ген – елементарна одиниця спадковості.
Генетична дія випромінювання – вплив випромінювання, що позначається на наступних поколіннях.
Геном (від англ. genome – рід, походження) – сукупність генів в одному наборі хромосом. Це послідовність мільярдів нуклеотидних фрагментів, які кодують структуру і життєдіяльність організму. У рамках міжнародної програми "Геном людини" нещодавно завершено детальне дослідження нашого генома.
Генотип – сукупність усіх спадкових структур організму.
Генофонд – сукупність усіх генів популяції організмів.
Генна інженерія (генетична інженерія) – здійснювання штучно спрямованої зміни генома з допомогою введення в клітину нових генів, вилучених з інших клітин чи створених штучно.
Гео... (від грецьк. ge – земля) – у складних словах відповідає поняттю "земля", напр. географія, геологія.
Геосфери – різні за хімічним складом, фізичними властивостями і походженням концентричні оболонки навколо ядра Землі: мантія, літосфера (земна кора), гідросфера, атмосфера, іоносфера.
Гетеро... – у складних словах означає різнорідність, наприклад гетеросфера – атмосферні шари, вищі за 100 км, де склад повітря швидко змінюється під дією космічних чинників. Антонім – го (гомо).
Гетеротрофні організми – ті, що живляться органічними речовинами рослинного і тваринного походження (вищі паразитичні рослини, мікроорганізми, усі тварини й людина).
Гідросфера – сукупність усіх вод земної кулі (океани, моря, річки, озера, підземні води, льодовики) (пор.: Літосфера. Атмосфера).
Гіпотеза Геї (від назви грецької богині Землі) – учення, яке грунтується на ідеї, що організми Землі разом з фізичним середовищем утворюють складну систему регуляції умов, сприятливих для їх розвитку. Автори Дж. Лавлок і Л. Моргуліс.
Глобальний (від фр. global– загальний, всесвітній, від лат. globus – куля) – узятий у цілому, усебічний; поширений на всю земну кулю.
Глобальні забруднення – забруднення, що охоплюють значну частину земної поверхні чи всю планету.
Гомео... (від грецьк. omos – подібний, однаковий) – у складних словах означає "подібний", "однаковий", напр. гомеостаз – відносна сталість складу крові, температури й інших характеристик організмів.
Гормони (від грецьк. ormos – збуджую) – специфічні біологічно активні речовини, що регулюють різні функції в організмі.
Гранична доза (ГД) – гігієнічний норматив для осіб, які не працюють з джерелами іонізуючого випромінювання безпосередньо, але за умов проживання або розміщення робочих місць можуть уражатися ним.
Грей (Гр) – одиниця поглинутої дози випромінювання. Дорівнює абсорбції енергії в 1 Джоуль на 1 кг маси речовини. Названа на честь англійського вченого Л. Грея.
Гуманізм (від лат. homanus – людяний) – ставлення до людини як до найвищої цінності, захист права особистості на свободу, всебічний розвиток і прояв своїх здібностей.
Гуманітарні науки – суспільні науки, пов'язані з дослідженням проблем розвитку людського суспільства (філософія, історія, економіка, екологія та ін.).
Гумус (від лат. humus – грунт) – складний комплекс органічних речовин, який утворюється в грунті внаслідок біологічних і хімічних процесів розкладання біомаси відмерлих рослин і тварин мікрофлорою грунту, кільчастими черв'яками та іншими грунтовими тваринами.