Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Словник найуживаніших термінів. Еволюція - Зіверт

Еволюція (від лат. evolutio – розгортаю): поступовий розвиток організму, явища чи об'єкта за збереження його якості у процесі кількісних змін (на відміну від революції); процес зміни, розвитку, перетворення когось, чогось.
Егоїзм (від лат. ego – я) – моральний принцип, що полягає у нехтуванні інтересів суспільства й інших людей заради особистих інтересів.
Еквівалент (від англ. equivalent – рівноцінний) – рівноцінне, рівнозначне – таке, що відповідає чомусь іншому і за кількістю та якістю може його замінити.
Екзо... – префікс, що часто застосовується в словотворенні термінів для позначення напрямку "із середини назовні" "поза чимось".
Екогенез – історичний процес зміни особливостей організмів, пов'язаний зі змінами умов життя (екологічних умов).
Еліта (від фр. elite – найліпше, добірне, від лат. eliga – вибираю): найкращі рослини, відібрані для виведення нових сортів; сортове насіння, найкращі за продуктивністю тварини в стаді певної породи; у переносному значенні – вибрані, висококласні фахівці тощо
Емпіризм – напрям пізнання, що грунтується виключно на даних вимірювань і применшує (або й зовсім нехтує) значення логічного аналізу і теоретичних узагальнень.
Ера (від лат. аега – вихідне число): час, з якого запроваджується система літочислення; один з найбільших відрізків часу в хронології геологічної історії Землі.
Ергономіка, ергономія – наука, що вивчає допустимі фізичні, нервові та психічні навантаження на людину в процесі праці, проблеми оптимального пристосування навколишніх умов виробництва для ефективної праці та ін.
Ерозія (від лат. erosio – роз'їдання): руйнування грунту природними чи штучними факторами (водою, механічною дією та ін.); окислення металів під дією навколишнього середовища природного чи штучного походження.
Етика (від лат. ethica – звичка, звичай) – норми поведінки, сукупність моральних правил певної соціальної групи.
Етіологія – вчення про причини та умови виникання хвороб.
Етнографія – галузь історичної науки, яка вивчає культуру і побут народів світу, їх етногенез (походження) і розселення.
Етологія (від грецьк. ethos – звичай, норма вчинків і... логія) – наука, що вивчає причини і особливості поведінки організмів у всіх її проявах.

Євгеніка – напрям у генетиці людини, що ставить завдання поліпшити її біологічні властивості, селекцію тощо.

Жири (гліцериди) – хімічні сполуки – ефіри гліцерину й жирних кислот, які є енергетичним акумулятором енергії і входять до складу протоплазми клітин, запасних речовин.
Життєвий цикл організмів – унікальний, властивий тільки певному виду організмів цикл народження, розвитку й розмноження, обумовлений особливостями їх адаптації до навколишнього середовища.

Збагачений уран – уран, в якому штучно підвищено вміст нукліду-235 (понад 0,72%).
Зіверт (Зв) – одиниця SI вимірювання еквівалентної дози іонізуючого випромінювання. Відповідає одному джоулю енергії, поглинутої одним кілограмом маси живої тканини.
Зоо... – у складних словах означає те, що стосується тваринного світу, наприклад, зообентос – сукупність тварин, що живуть на дні морських і прісних водойм; зоологія – наука про тваринний світ.