Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Словник найуживаніших термінів. Ідентифікація - Іоносфера

Ідентифікація (від лат. identicus – тотожний і...фікація) – ототожнення, прирівнювання, уподібнення. Застосовується як метод аналізу чи експертизи будь-чого.
Із.... Ізо... – у складних словах означає рівність або подібність за формою або призначенням, наприклад, ізоморфний – подібний за формою, ізогональний – рівнокутний.
Ізоморфії – однакові морфологічні ознаки у представників різних груп організмів, далеких з погляду систематики.
Ізотопи – атоми одного хімічного елемента з однаковою кількістю протонів (однаковим позитивним зарядом ядра), але з різною кількістю нейтронів, а отже і з різною відносною атомною масою.
Ізотропія – однаковість деяких показників фізичних властивостей речовини (теплопровідність, пружність тощо) в усіх напрямах (протилежне поняття – анізотропія).
Імунітет (від лат. immunitos – звільнення, свобода) – несприйнятливість організмів до збудників інфекційних хвороб та впливу деяких отрут.
Ін... (від лат. in...) – префікс, що означає заперечення, брак чогось або проникнення в щось, наприклад, інактивація, інваріанти.
Індивід, індивідуум (від лат. individuum – неподільне): відособлений (окремий) організм тварини або рослини, який існує самостійно; індивідуальний – властивий окремій особі; індивідуальність – сукупність притаманних конкретній особі рис характеру, здібностей тощо.
Індикація (від лат. inducatio – вказую): визначення, вимірювання, фіксація (у запису чи інакше) показників певних об'єктів або явищ; індикатор – прилад для вимірювання показників або речовина, за допомогою якої визначають певні характеристики стану системи (наприклад, лакмусовий папір).
Індиферентний (від лат. indiferens – байдужий) – неактивний (пасивний, інертний).
Індукція (від лат. inductio – наведення) – спосіб (форма) умовиводу, де на основі знання про окреме робиться висновок про загальне; один з методів пізнання (антонім – дедукція).
Інтелект (від лат. intellecius – міркування, пізнання) – здатність до мислення, розумова спроможність до вищих теоретичних узагальнень.
Інтер... (від лат. inter...) – префікс, що означає перебування поміж, періодичність дії, скасування, наприклад, інтервал.
Іонізація – утворення електрично заряджених частинок (іонів) з електрично нейтральних частинок (атомів, молекул) середовища.
Іоносфера – верхні шари атмосфери Землі (від 80 до 500 км), де повітря значною мірою іонізоване.