Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Словник найуживаніших термінів. Канцерогени - Кюрі

Канцерогени (від лат. cancer – рак і...генез) – речовини, які за певних умов можуть стати причиною утворення злоякісних пухлин в організмі. Представниками органічних канцерогенів є бензопірен та інші, переважно ароматичні структури.
Категорія (від грецьк. kategoria – ознака) – загальне поняття, яке відображає універсальні властивості і закономірності розвитку об'єкта або явища матеріального і духовного світу.
Катаболізм – сукупність процесів, які супроводжуються розпадом (дисиміляцією) складних органічних сполук у живих організмах.
Катагенезис – еволюційний процес спрощення будови й функцій організму; перетворення осадових гірських порід на метаморфічні.
Квазі...– у складних словах означає "ніби", "несправжній", "позірний", наприклад, квазічастинка – ніби така сама, як квантова частинка.
Клас (від лат. class – розряд, група): сукупність, розряд, група предметів або явищ, що мають спільні ознаки, якість; класифікація – утворення системи класів.
Класика (від лат. classicus – взірцевий) – сукупність наукових праць або художніх творів, що мають світове значення і протягом тривалого часу зберігають своє наукове або художнє значення.
Клімат (від грецьк. klima – нахил) – сталий багаторічний режим погоди у певній місцевості, що визначається географічними умовами.
Ко..., ком..., кон... – префікс, що означає об'єднання, спільність, сумісність, наприклад, коагуляція – злипання дрібних частинок (колоїдів) і випадання їх в осад, що застосовується для очищення води, повітря тощо.
Коагуляція (від лат. coagulatio – згущення, згортання) – явище зчеплення частинок дисперсної фази під час зіткнень внаслідок хаотичного (броунівського) руху чи з інших причин.
Когезія (від лат. cohaesus – зчеплений, зв'язаний)– прилипання частин внутрішнього складу речовини одна до одної, що зумовлює їхню міцність, наприклад, у клеях (див.: Адгезія).
Код (від фр. code, від лат. codex – звід законів): система символів для передавання, обробки й зберігання різної інформації, наприклад, генний код та ін.
Колективна доза – сукупна доза опромінення певної кількості людей. Дорівнює добутку середньої дози опромінення людини та кількості опромінених осіб. Вимірюється у людино-зівертах. Показник ризику захворюваності населення внаслідок опромінення.
Колонія (від лат. соїопіа – поселення) – складне об'єднання організмів, наприклад бактерій, у живильному середовищі.
Конвекція (від лат, convectio – принесення) – перенесення тепла в рідинах або газах потоками речовини, які виникають унаслідок різниці температур, отже і густини, між їхніми верхніми й нижніми шарами (див.: Архімеда закон).
Конкуренція (від лат. concurrentio – змагання, суперництво): суперництво між приватними товаровиробниками за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів. Форми й методи суперництва визначаються стратегією і тактикою маркетингу кожної зі сторін.
Контр..., контра... (від лат. contra – проти) – префікс, що означає "проти", наприклад, контрагент– сторона в договорі; контракт – договір сторін.
Концепція (від лат. conceptio – сприйняття): система поглядів на певне явище; спосіб розуміння, основна ідея будь-якої теорії; творчий задум твору.
Кореляція (від лат. relatio – відношення): певне співвідношення між будовою окремих частин організму та їхніми функціями; співвідношення, взаємозв'язок понять, наприклад у математиці – залежність між явищами або величинами, що не має чіткого функціонального характеру.
Космо... (від грецьк. kosmos – Всесвіт) – у складних словах відповідає поняттям "Всесвіт", "всесвітній", наприклад, космологія – вчення про будову і розвиток Всесвіту.
Креаціонізм (від лат. creatio – створення): учення про виникнення життя на Землі, яке базується на біблійних догматах; ідеалістичний напрям у біології, який визнає визначальну роль творця в розвитку всіх живих істот.
Кріофіти – рослини, пристосовані до життя в холодних районах альпійських луків, високогір'я, тундри.
Ксерофіли – рослини і тварини, що живуть у засушливих місцевостях.
Культура (від лат. cultura – розвиток, освіта): сукупність матеріальних і духовних цінностей цивілізацій; культура сільськогосподарська – рослина, що її вирощують (культивують); культура мікроорганізмів – колонія бактерій, вирощена з дослідною або промисловою метою.
Кумуляція (від лат. cumulatio – нагромадження): нагромадження в організмі людини і тварин різних речовин (ліків, отрут та ін.) у результаті їх тривалого вживання; концентрація енергії спрямованого вибуху.
Кюрі (Сі) – позасистемна одиниця радіоактивності, що дорівнює радіоактивності речовини, у якій щосекунди відбувається 37 млрд радіоактивних розпадів атомів (назву дано на честь подружжя фізиків – П. Кюрі і М. Складовської-Кюрі).