Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Словник найуживаніших термінів. Лабільність - Мутація

Лабільність (від лат. labilis – нестійкість, рухливість) – нестійкість організму щодо змін зовнішнього середовища.
Ландшафт (від нім. landschaft): загальний вид місцевості; ландшафт географічний – однорідна за походженням, територіально цілісна ділянка земної поверхні, якісно відмінна від інших ділянок.
Літосфера (земна кора) – верхня тверда оболонка земної кулі, яка складається з осадового, гранітного і базальтового шарів. Розрізняють два основні типи літосфери: континентальний – потужність від 30 до 80 км і океанічний – потужністю до 10 км. Нижче від літосфери залягає мантія.

Макро... (від грецьк. makros – великий, довгий) – у складних словах відповідає поняттям "великий", "всеосяжний", "загальний".
Макроклімат – клімат великого географічного регіону, зони, континенту або навіть усієї Землі в його основних рисах.
Макрофаги – клітини організмів, здатні схоплювати і перетравлювати бактерії, рештки загиблих клітин та інші чужорідні або токсичні для організму речовини.
Маса (від лат. massa – шматок, брила) – фізична величина, яка характеризує міру інерції тіл та їх гравітаційну взаємодію. Одиницею маси в SI є Kg (кг).
Матерія (від лат. materia – речовина) – усе, що існує у Всесвіті як конкретна реальність (речовина, електричне чи магнітне поле тощо); як пізнане, так і непізнане людиною є різними формами існування матерії.
Мез.., мезо... – у складних словах відповідає поняттям "середній", "помірний" або "проміжне положення між двома явищами в часі чи просторі".
Мезофіти – рослини, що живуть в умовах середнього зволоження.
Меліорація (від лат. melioratio – поліпшення) – комплекс заходів для осушення або зрошення земель, регулювання поверхневого стоку вод, закріплення пісків і ярів тощо, поліпшення природних грунтів і підвищення їх родючості.
Метабіоз – форма взаємовідносин мікроорганізмів, коли одні з них готують умови, потрібні для життєдіяльності інших. Наприклад, одні мікроорганізми розщеплюють білок з утворенням аміаку, а нітрофіксуючі бактерії окислюють аміак до азотної кислоти.
Метаболізм – перетворення речовин, енергії, які становлять основу життєдіяльності організмів.
Метаболіти – речовини, що утворюються в організмі внаслідок обміну речовин.
Металокераміка – виготовлення виробів (деталей) з порошків металів з різними добавками методом формування (пресування) з подальшим спіканням порошку нагріванням.
Метаморфізм – перетворення гірських порід унаслідок дії внутрішніх процесів у земній корі (високі температури і тиск, дія хімічно активних речовин).
Метеорологічний, метеорологічні елементи – характеристики стану атмосферних процесів (атмосферний тиск, температура, вологість, швидкість вітру, опади, хмарність тощо). Метеорологія – наука, що вивчає атмосферу.
Метод – спосіб пізнання дійсності, що грунтується на відображенні природних законів світу.
Методика (від метод) – науковий спосіб праці, навчання, викладання тощо.
Методологія: сукупність прийомів, що їх використовують для пізнання специфіки будь-якого предмета чи об'єкта; учення про методи наукового пізнання світу.
Мікроби – загальна назва тваринних і рослинних організмів (крім мікроскопічних водоростей і найпростіших), які можна побачити лише під мікроскопом. Розміри мікробів становлять кілька мікрометрів (тисячні частки міліметра).
Мікробіологія – наука, що вивчає мікроби з метою керування їхньою життєдіяльністю в інтересах людини. На жаль, досягнення мікробіології часто використовувались для створення так званої біологічної зброї, що нині заборонена міжнародними угодами.
Мікроорганізми – тваринні й рослинні організми, розмір яких становить кілька мікрон.
Мікрофлора – сукупність рослинних мікроорганізмів у певному середовищі існування.
Мікроелементи – хімічні елементи, необхідні для живлення рослин. Найважливіші з них залізо (Fe), марганець (Mn), мідь (Cu), цинк (Zn), кремній (Si), молібден (Mo), хлор (Cl), ванадій (V) і кобальт (Co).
Мімікрія – захисне пристосування тварин, яке проявляється в уподібнюванні їхніх органів чи кольору до предметів навколишнього середовища, наприклад, тіло і забарвлення деяких метеликів з успіхом імітують сухе або пожовкле листя.
Модернізувати (від фр. moderniser) – змінювати відповідно до вимог сучасності, удосконалювати.
Модус вівенді (від лат. modus vivendi – спосіб життя) – умови, що дають змогу укласти угоду (договір) бодай тимчасового характеру, коли обставини унеможливлюють укладення довгострокового договору.
Моніторинг (від англ. "той, що наглядає") – вивчення, оцінка й прогнозування змін стану довкілля під впливом антропогенних факторів.
Мораль (від лат. mores – звичаї): система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей, одна з форм суспільної свідомості; у переносному розумінні – повчальний висновок з якоїсь події.
Морфологія – наука про закономірності будови живих і неживих об'єктів.
Мульти... (від лат. multum – багато) – у складних словах вказує на багаторазове повторення, наприклад, мультиплікація, мультиметр (універсальний багатофункціональний вимірювальний прилад).
Мутагенез (від лат. muto – змінюю) – процес виникнення мутацій.
Мутагени – фізичні, хімічні та інші фактори, які збільшують частоту мутацій..
Мутація (від лат. mutatio – зміна) – раптова спадкова зміна організму, окремих його частин, ознак і властивостей під дією мутагенів.