Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Господарство України. Висновки (частина 3)

Електроенергія в Україні виробляється тепловими (ТЕС), гідравлічними (ГЕС), гідроакумулювальними (ГАЕС) і атомними (АЕС) станціями. На ТЕС припадає близько 67% виробництва електроенергії, атомні станції виробляють 29, ГЕС та ГАЕС – близько 4%. В Україні діє 15 теплових електростанцій, які мають потужність понад 1 млн кВт кожна. Вони працюють на вугіллі, природному газі, мазуті й дизельному паливі. Теплові електростанції розміщені переважно в Донбасі та Придніпров'ї. Електростанції різного типу знаходяться поблизу Києва. Новий енергетичний район формується в західній частині України на базі теплових і атомних електростанцій. На території України розташовано п'ять АЕС – Чорнобильська, Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська, Запорізька. їх сумарна потужність становить майже 13 млн кВт. Останнім часом в Україні використовують нетрадиційні види джерел енергії: сонячну, вітрову, морських хвиль. Електростанції цих типів збудовані чи будуються переважно на півдні країни. Металургійний комплекс створюють основні і допоміжні виробництва чорної і кольорової металургії. Розвиткові металургійного комплексу в Україні сприяли: а) близькість розміщення родовищ залізної і марганцевої руд до родовищ коксівного вугілля, вапняків, формувальних пісків і вогнетривів; б) густа мережа шляхів сполучення між ними; в) розвиток металомісткого машинобудування; г) велика кількість металобрухту; д) кваліфіковані кадри.
Чорна металургія представлена здебільшого великими підприємствами – комбінатами, для яких характерний повний виробничий цикл: виплавка чавуну, сталі, виробництво прокату тощо. Найбільші комбінати розміщені в Придніпров'ї, Донбасі та Приазов'ї. В їх межах формуються окремі вузли і центри. На відміну від чорної кольорова металургія в Україні розвинута порівняно слабо.
На розміщення підприємств кольорової металургії впливають два чинники – сировинний і енергетичний. В Україні головними районами кольорової металургії є Донецький і Придніпровський. Машинобудівний комплекс представлений сукупністю галузей промисловості, що виробляють устаткування для всіх ланок народного господарства.
До галузей машинобудування, що дістали найбільший розвиток, належать важке машинобудування, виробництво машин і устаткування для гірничої, вугільної, металургійної, хімічної, нафтової і газової промисловості, транспорту тощо. Підприємства цих
галузей розміщуються переважно в Донбасі, Придніпров'ї, а також у Харкові.
Основними формами територіальної організації машинобудування є машинобудівні центри, вузли, райони. Машинобудівними районами, що охоплюють кілька областей, є Харківський, Донбаський, Придніпровський, Центральний, Західний, Подільський, Південний.
Хімічна промисловість поряд з машинобудуванням визначає науково-технічний прогрес інших галузей народного господарства. Характер спеціалізації хімічної промисловості та розміщення її підприємств в Україні залежать від наявності сировини, необхідності найповнішої переробки відходів інших галузей господарства.
Сировиною для хімічної промисловості є кам'яне та буре вугілля, нафта, кухонна і калійна сіль, фосфорити, крейда, вапняки, газ, сірка тощо. Використовує галузь також відходи чорної і кольорової металургії, харчової промисловості, лісовиробничого комплексу.
Основні галузі хімічної промисловості – це гірнича хімія (видобування сировини), основна хімія (виробництво мінеральних добрив, неорганічних кислот і соди) та хімія органічного синтезу (виробництво полімерних матеріалів).