Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Раціональне використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона

Розділ VIII. Раціональне використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона

Під час вивчення цього розділу ви ознайомитеся:
з впливом господарської діяльності на природні умови і природні ресурси України;
з геоекологічною ситуацією в Україні;
з використанням природних ресурсів, основними заходами з їх охорони;
з природоохоронними комплексами і об'єктами України; з моніторингом довкілля.

Екологічний стан території України оцінюється як кризовий. Це є наслідком того, що тривалий час Україна була окраїною СРСР. В результаті господарська діяльність здійснювалася без урахування екологічних вимог. В Україні розвивалися переважно сировинно-добувні, хімічні і металургійні галузі промисловості, які є екологічно небезпечними. Територіальна організація промислового виробництва, його технологія залишаються недосконалими. Внаслідок нераціонального природокористування землеробська освоєність і розораність сільськогосподарських угідь в Україні є найбільшою порівняно з розвинутими країнами світу. В результаті надмірно забруднюються річки, озера, водосховища, моря, підземні води, атмосферне повітря, ґрунт (мал. 118).

Мал. 118. Індустріальний пейзаж

З екологією тісно пов'язана демографічна криза. Свідченням цього є те, що з 1991 р. в Україні вперше зафіксовано перевищення смертності над народжуваністю.
Оскільки Україна проголосила побудову правової демократичної держави, кожний її громадянин має право на безпечне для його життя та здоров'я довкілля. У зв'язку з цим у країні прийнято важливі законодавчі акти з охорони навколишнього природного середовища. Державній охороні і регулюванню використання природних ресурсів на території України підлягають землі, води, багатства надр, атмосфера, ґрунти, рослинність і тваринний світ. Охорона навколишнього середовища України має здійснюватись на основі наукових досліджень її природних умов і ресурсів, з урахуванням глобальних і місцевих прогнозів їх природних змін та змін під впливом господарського використання.

Розглянемо детальніше, які зміни відбуваються в природних умовах України під впливом господарської діяльності людини.