Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Геоекологічна ситуація в Україні (частина 1)

Геоекологічна ситуація в Україні

За тривалістю життя населення (середній вік 69 років, в тому числі у чоловіків – 64 роки, жінок – 74 роки (1992 р.) Україна посідає 52-ге місце в світі. З 1991 р. вперше в країні зареєстровано зростаюче природне скорочення населення: перевищення кількості померлих над народжуваними збільшилось від 32,2 тис. чоловік у 1991 р. до 97 тис. чоловік – у 1992 р. Особливо вражаючими є показники смертності дітей на першому році життя: 13,6 на 1000 народжених (1991 p.), що в 1,5-1,7 раза більше, ніж у розвинутих країнах.
Постає справедливе запитання: що стало причиною цього? Відповідь фахівців – забруднення навколишнього природного середовища. Розглянемо коротко стан його забрудненості в Україні.

Відомо, що рівень забруднення атмосфери залежить від об'ємів неконтрольованих промислових викидів у повітря. Це спричинюється концентрацією промислових підприємств у містах. Найзабрудненішими є промислові центри Донецького та Придніпровського районів. Особливо небезпечним є забруднення повітря канцерогенними речовинами. Лише в трьох містах України з 52 обстежених вміст бензпірену в повітрі не перевищує ГДК.
Забруднення атмосферного повітря спричинює зміну термічного режиму (підвищення середньої температури повітря біля поверхні Землі при збільшенні запиленості атмосфери). Зростання концентрацій парникових газів (СО2, СН4, N2O) призводить до підсилення глобального парникового ефекту.
Атмосферні забруднення завдають шкоди здоров'ю людини, будівлям, матеріалам, покриттям, обладнанню, потребують додаткових затрат праці й матеріалів на очищення та фарбування, зміну тканин. Крім того, збільшення вмісту сірки та інших сполук в атмосферних опадах, так звані кислотні дощі, негативно позначається на сільському, лісовому і рибному господарствах.
За аналізом даних мережі спостережень Держкомітету з гідрометеорології України, середньорічні концентрації шкідливих речовин у повітрі 49 міст України в 1992 р. перевищували санітарні норми: бензпірену – у 5 раз, формальдегіду – у 4, фенолу і аміаку – у 2, діоксиду азоту – у 1,5, фтористого водню – у 1,2 раза.
/Основними забруднювачами атмосфери є підприємства металургії (30,7%), енергетики (28,9%), вугільної (17,2%) та нафтохімічної промисловості (5%). Зокрема, найбільше оксидів азоту (72%) викидають підприємства енергетики та металургії, сірчистого газу (82,4%) – підприємства енергетики, чорної металургії та вугільної промисловості. У 1992 р. у Донецькій області підприємствами енергетики, чорної металургії та вугільної промисловості викинуто в атмосферне повітря 1998 тис. тонн шкідливих речовин. Причому найбільший «внесок» у забруднення зробили підприємства Маріуполя, Макіївки, Дебальцевого.
Як уже зазначалося, потужним забруднювачем повітря є автотранспорт. Понад 40% від загальної кількості його викидів припадає на оксиди вуглецю і вуглеводні, більш як 30% – це оксиди азоту. Частка викидів автотранспорту в Донецькій області становить 13%, в Івано-Франківській – 24, в Криму – 80%. Найбільша вона у великих містах – 75-90%.