Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Географія України - Короткий словник термінів і понять. А-В

Короткий словник термінів і понять

Агломерат – у металургії – шматки залізної руди, які утворюються під час її спікання з вапняком і коксом.
Агломерація – група міських поселень навколо великого міста.
Аерокосмічні методи дослідження Землі – сукупність методів дослідження і картографування географічної оболонки Землі, ландшафтів, окремих об'єктів та явищ з літальних повітряних апаратів.
Азорський антициклон, Азорський максимум – постійний район атмосферного впливу в тропічних і субтропічних широтах північної частини Атлантичного океану з центром поблизу Азорських островів. Високий атмосферний тиск тут спостерігається протягом року, найбільший – улітку. Вплив Азорського антициклону взимку поширюється на Північну Африку, влітку охоплює Середземне море і Південну Європу, досягає території України і зумовлює суху малохмарну погоду.
Акваторія – ділянка водної поверхні у визначених межах.
Акумуляція – загальна назва всіх процесів накопичення пухких мінеральних і органічних осадів на земній поверхні. Розрізняють водну, вітрову і льодовикову акумуляцію.
Акціонерне товариство – форма концентрації капіталу і основна організаційна форма підприємства. Об'єднує індивідуальні капітали шляхом випуску і продажу акцій – цінних паперів.
Алеврити – пухка уламкова осадова порода, за розмірами окремих уламків проміжна між піщаними і глинистими породами.
Алювіальні відклади – відклади, що формуються постійними водними потоками. Матеріал для алювіальних відкладів утворюється внаслідок розмивання порід і знесення їх з поверхні басейну річки.
Альпійський пояс – безлісий висотний пояс гір, що межує із сніговою лінією. Має суворі кліматичні умови (низькі температури, висока вологість, сильні вітри), кам'янисті, торф'янисті, кислі ґрунти. Ландшафти поясу – низькотравні альпійські луки, мохово-лишайникові пустища, вересові та інші чагарники.
Антрацит – вид висококалорійного вугілля, цінне енергетичне паливо.
Антропогеновий період, антропоген – останній (що продовжується і нині) четвертинний період геологічної історії Землі.
Антропогенний ландшафт – один з типів географічного ландшафту. Більшість сучасних дослідників під антропогенним ландшафтом розуміють такі комплекси, в яких по всій або на більшій частині їх площі під впливом людини корінним чином змінюється будь-який з компонентів ландшафту.
Аргіліт – осадова гірська порода, що утворюється в результаті ущільнення глин, від яких відрізняється твердістю і неразмоканням у воді.
Ареал – зона поширення якогось явища, яке не спостерігається на сусідніх територіях.
Архейська ера, архей – найдавніший відрізок часу формування земної кори, що охоплює не менш як 800 млн років до появи життя.

«Багаті» і «бідні» руди – умовні терміни, якими визначається вміст корисних елементів у руді. Багатими вважаються руди із вмістом заліза понад 50%.
Байрачні ліси – ліси по схилах і вершинах балок у лісостеповій і степовій зонах. До складу байрачних лісів входять дуб, в'яз, клен, липа, ясен, береза.
Балка – улоговина ерозійного походження з задернованими схилами, яка закінчила зростання. Великі балки мають довжину до 20-ЗО км.
Біогеографія – наука про географічне розповсюдження біоценозів, їх компонентний склад, структуру і функціонування. Розділами біогеографії є географія рослин (фітогеографія), географія тварин (зоогеографія), географія мікроорганізмів.
Біотоп – ділянка земної поверхні, певною мірою однорідна за умовами середовища, наприклад піски пустелі, мулисте дно прісної водойми.

Валова продукція – загальний обсяг виробництва продукції (у грошовому виразі) окремого підприємства або галузі господарства за певний період (рік, місяць).
Валовий суспільний продукт (сукупний суспільний продукт) – сума матеріальних благ, вироблених у суспільстві за певний період часу (рік).
Вертикальна зміна ландшафтних поясів – зміна ландшафтів у горах у зв'язку з висотою над рівнем моря. З наростанням абсолютної висоти в гірській місцевості різко змінюється весь природний комплекс.
Вивіз – експорт товарів з країни або району.
Випаровуваність – максимально можливе випаровування з водної поверхні або зволоженого ґрунту за певних погодних умов. Вимірюється в міліметрах шару води, що випарилася. В теплий період року в Україні показники випаровуваності змінюються від 850 мм на південному заході до 1100 мм у південних районах.
Виробнича інфраструктура – транспортні шляхи, лінії електропередачі, водопроводу, склади, тобто споруди, які самі не виробляють продукцію, але без яких виробництво неможливе.