Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Географія України - Короткий словник термінів і понять. Г-Д

Габро – магматична рівнозерниста гірська порода, що містить 44-55% кремнезему. Колір сірий, темно-сірий. Трапляється в межах Українського щита. Відомо кілька родовищ в Житомирській області. Використовується як облицювальний матеріал.
Галузева структура господарства – розчленування системи народного господарства на складові частини – галузі, що являють собою сукупності якісно однорідних груп господарських одиниць.
Галузь – група близьких за виробничим призначенням і технологією підприємств, зв'язаних єдиним управлінням.
Геоботаніка – наука про рослинний покрив Землі як сукупність рослинних угруповань.
Географічне положення – розміщення певного об'єкта чи території по відношенню до інших об'єктів або територій.
Географічний, територіальний, поділ праці – об'єктивний процес виробничої спеціалізації, відособлення економічних районів і посилення міжрайонного кооперування, обміну продукцією та послугами.
Географія обслуговування – розділ економічної географії про розміщення різних видів обслуговування населення (охорона здоров'я, освіта, торгівля, харчування, курортне господарство і туризм).
Геохімія – наука про хімічний склад і закони розповсюдження й міграції хімічних елементів на Землі.
Гідроелектростанції – системи споруд і устаткування, за допомогою яких енергія потоку води перетворюється в електричну. Крім гідроелектростанцій (ГЕС) з греблями на річках і ГЕС на гірських потоках будують нові типи гідроелектростанцій – гідроакумулювальні (ГАЕС). ГАЕС акумулює (нагромаджує) енергію, вироблену іншими станціями, використовуючи надлишок електроенергії в системі (наприклад, у нічний час) для піднімання води насосами в басейн, розташований вище від станції. Із зростанням потреби в електроенергії з басейну випускається потік, енергія якого перетворюється на ГАЕС в електричну.
Глобальний – 1) Взятий у цілому, загальний, всебічний. 2) Поширений на всю земну кулю.
Гнейс – метаморфічна гірська порода, близька до граніту, багата на калієвий польовий шпат, менше – кварц тощо. Складається з більш або менш правильних смуг. Трапляється в окремих місцях в межах Українського щита. Використовується для одержання щебеню.
Граніт – кристалічна і рівнозерниста гірська порода магматичного походження, одна з найбільш поширених в земній корі. Складається з калієвого польового шпату, кварцу з меншим вмістом кольорових мінералів. Поширений в межах Українського щита. Розробляють у кар'єрах, з яких видобувають блоки, тесовий камінь і щебінь для будівництва і дорожніх робіт. Українські граніти відзначаються широкою гамою кольорів (червоні, сірі, світло-сірі) і високими декоративними якостями, з них виготовляють облицювальні плити, що використовують в Україні і за кордоном.
Грязьові вулкани – різні за формою геологічні утворення, з яких постійно чи періодично вивергаються на земну поверхню грязьові маси (головним чином рідка глина), горючі гази (метан), тверді уламки тощо. Періодичні виверження супроводжуються гулом.
Густота населення – відношення кількості постійного населення до одиниці площі. Визначається кількістю чоловік на 1 км кв.
Густота річкової сітки – показник розгалуженості річкової сітки. В Україні густота річкової сітки в середньому становить 0,25 км/км кв. Найбільшою вона є в Українських Карпатах (2,0-2,5 км/км кв), найменшою – на межиріччі Дністра і Південного Бугу, у верхів'ях Остра і Трубежа, на Приазовській височині (0,09-0,2 км/км кв).

Девонський період, девон – четвертий період з початку палеозойської ери геологічної історії Землі тривалістю близько 60 млн років.
Демографія – наука, що вивчає населення, виходячи з його природного і механічного руху, статі, віку, роду занять тощо.
Денудація – сукупність процесів переміщення продуктів вивітрювання гірських порід з місць їх утворення під впливом гравітації, проточних і підземних вод, снігу, льоду, хвиль, вітру, господарської діяльності. Помітно проявляються денудаційні процеси в Українських Карпатах, Кримських горах, j Донецькому кряжі, Приазовській і Волинській височинах, Тарханкутському півострові.
Діаспора – перебування значної частини народу поза межами країни його походження.
Доломіт – карбонатні породи білого або світло-жовтого кольору. В Україні доломіти і доломітові вапняки трапляються в багатьох районах. Використовуються у металургії (як флюси і сировина для вогнетривів), скляній промисловості, для виробництва вапнистих добрив.
Допоміжні виробництва – підприємства, що забезпечують нормальне функціонування основного виробництва на певній території.
Душовий показник виробництва – обчислюється з розрахунку на одного жителя або одного працюючого.