Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Географія України - Короткий словник термінів і понять. Н-П

Навколишнє середовище (довкілля) – середовище життя та діяльності людства.
Народногосподарський комплекс – складна система галузей матеріального виробництва та невиробничої сфери: виробництво, трудові ресурси, невиробнича сфера, природні ресурси.
Науково-технічний прогрес – єдиний, взаємозумовлений, поступовий розвиток науки і техніки; основа соціального прогресу.
Національний склад населення – розподіл населення за ознакою національності або етнічної належності.
Неогенова система – геологічні відклади, що утворилися протягом неогенового періоду в Україні. З ними пов'язані родовища нафти, газу, озокериту в Передкарпатті, залізних руд на Керченському півострові, мінеральних вод в Українських Карпатах, вогнетривких глин, скляних пісків, цементної сировини та ін.
Неогеновий період, неоген – другий період кайнозойської ери геологічної історії Землі тривалістю 23-25 млн років.
Неотектонічні рухи – коливальні рухи земної кори, які відбуваються протягом неогену-антропогену. Розрізняють антропогенні, молоді (голоценові), історичні та сучасні рухи (підняття, опускання). Амплітуда підняття в Українських Карпатах становила 600-2000 м, у Кримських горах – 400- 1200 м.
Низькогірні ландшафти – ландшафти з невеликою амплітудою коливань відносних висот (менше 500 м) при невеликій
загальній абсолютній висоті. Вони широко розповсюджені на Уралі, в Казахському дрібносопковику, Карпатах, на окраїнах Великого Кавказу.
Ноосфера – єдина система «людина – виробництво – природа», що розвивається на основі природничо-історичних законів. Вчення про ноосферу розробив В. Вернадський. Поняття «ноосфера» запровадили 1927 р. французькі вчені П. Тейяр де Шар ден та Е. Леруа.

Ойкумена – заселена людиною частина земної кулі.
Окатиші – цінна доменна сировина, яку дістають з подрібненої руди або концентрату.
Океанологія – наука про природні процеси в Світовому океані.
Ордовицький період, ордовик – другий період палеозойської ери геологічної історії Землі тривалістю 60 млн років.
Останці – ізольовані височини, що збереглися від денудації та ерозії, ділянки колись більш високої поверхні.
Охорона навколишнього середовища (охорона довкілля) – система заходів, спрямованих на охорону природи.

Палеогеновий період, палеоген – перший період кайнозойської ери геологічної історії Землі тривалістю 42 млн років.
Палеогеографія – наука про давню природу земної поверхні.
Палеозой – перша ера геологічної історії Землі тривалістю 340-350 млн років.
Пермський період, перм – останній період палеозойської ери геологічної історії Землі тривалістю 45 млн років.
Плавні – надмірно зволожені, часто заболочені ділянки заплав, вкриті вологолюбною рослинністю (водно-болотна і болотно-лугова), характерні для пониззя річок України, зокрема в долинах Дніпра, Дністра, Пруту, Інгульця та ін.
Пляж – надводна частина берегової зони моря, річки, озера, що утворюється під впливом прибійних потоків.
Полімери – хімічні сполуки, молекули яких складаються з великої Кількості груп, що повторюються. З полімерів дістають волокна, плівки, пластичні маси, лаки, клей, смоли. Полімерні матеріали – основні продукти сучасної хімічної промисловості.
Полонини – безлісі плоскі вершини Українських Карпат. Вкриті головним чином субальпійською рослинністю.
Популяція – сукупність особин одного виду, що тривалий час займають певний простір і відтворюють себе протягом багатьох поколінь.
Природний приріст населення – перевищення народжуваності над смертністю (обчислюється на 1000 жителів за рік).
Природні ресурси – компоненти природи, які використовуються або можуть бути використані як засоби виробництва і предмети споживання.
Природокористування – сфера виробничої та наукової діяльності, спрямованої на комплексне вивчення, освоєння, використання, відновлення, поліпшення й охорону природного середовища та природних ресурсів.
Продуктивність праці – показник трудової діяльності людей, що вимірюється кількістю продукції, яку створює за одиницю часу один робітник, або кількістю часу, яку він витрачає на виготовлення одиниці продукції.
Продукція – все, що виробляє і випускає у сферу споживання господарський об'єкт.
Протерозой – давній етап формування земної кори, що настав після архею. Нижня межа протерозою – 2600 млн років, верхня – 570 млн років. Протерозой поділяється на нижній і верхній.
Профіль ґрунту – вертикальний переріз ґрунту.