Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Географія України 8-9 клас. Передмова

Передмова

Шановні учні! Ви починаєте вивчати географію своєї Батьківщини. Багата й щедра наша земля. Незліченні природні багатства, добрий і працьовитий народ, могутній аграрний і промисловий комплекси. На жаль, є і проблеми – складності переходу до ринкової економіки і кризовий екологічний стан. Щоб повернути життя в Україні на краще, необхідно якомога більше знати про свою рідну землю, любити її, знати природу і економіку, готувати себе до роботи в одній з її галузей. У цьому допоможе вам підручник з географії України.
Сучасна географія – це система наук про географічну оболонку нашої планети, особливості природи, розміщення населення і господарства світу, окремих країн та їх регіонів.
За об'єктами вивчення географію поділяють на фізичну, економічну та соціальну, кожна з яких, у свою чергу, складається з окремих дисциплін.
До фізичної географії належать загальне землезнавство, геоморфологія, кліматологія, гідрологія, океанологія, палеогеографія та інші науки, які вивчають закономірності будови і розвитку географічної оболонки та її окремі складові частини.
До економічної і соціальної географії належать географія населення, географія промисловості і сільського господарства, транспорту, політична географія, країнознавство та інші, які вивчають населення, умови життя, роботи і відпочинку людей, розвиток сфери послуг, закономірності та особливості розміщення господарства, умови та чинники його розвитку в різних країнах та районах.
Географія України об'єднує всю систему географічних наук. Вона дає змогу одержати всебічні, комплексні знання про нашу рідну землю, її природу, народ, господарство. Це відрізняє її від інших географічних дисциплін.
Підручник складається з восьми розділів та додаткового матеріалу. Він побудований так, що спочатку ви ознайомитеся з природою країни, її населенням, потім вивчите особливості розвитку і розміщення господарства. Закінчується підручник матеріалом про наслідки взаємодії людини з природою в процесі господарської діяльності.
У першому розділі підручника – «Україна – незалежна держава» йдеться про географічне положення країни, її кордони, схарактеризовано етапи становлення держави та місце
України в сучасному світі. Інформація про місцевий, декретний і літній час безпосередньо пов'язана з особливостями географічного положення країни.
У розділі «Фізико-географічні умови. Природно-ресурсний потенціал» схарактеризовано окремі компоненти природи та природні ресурси країни: рельєф, геологічну будову, клімат, поверхневі і підземні води, ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ. Розділ починається історією дослідження території України, а закінчується короткою характеристикою несприятливих фізико-географічних процесів і явищ.
У розділі «Природні комплекси (ландшафти) і фізико-географічне районування» розкривається поняття про природний комплекс, висвітлюються історія формування ландшафтів України в антропогені, їх сучасна класифікація, вплив людини на ландшафти за історичний період. Подано схему фізико-географічного районування України з характеристикою її фізико-географічних регіонів.
Під час вивчення розділу «Населення України» звертається увага на його кількість і густоту, природний приріст і міграції, вікову і статеву структури, національний і етнічний склад, систему розселення в країні, міське і сільське населення, українську діаспору в країнах Заходу і Сходу, культуру українського народу, трудові ресурси та проблеми зайнятості населення.
Розділ «Топоніміка України» ознайомлює з географічними назвами, їх походженням, історією виникнення і характером сучасного вживання.
У розділі «Господарство України» подано коротку загальну характеристику народного господарства країни, історію його формування, причини нинішньої економічної кризи в Україні і показано шляхи її подолання. Схарактеризовано основні галузі промисловості, агропромисловий і транспортний комплекси.
У розділі «Економічні райони» розкривається територіальна організація народного господарства і економіко-географічний поділ країни на окремі території – економічні райони. Кожний район розглядається за певним планом, що охоплює вивчення природних умов і ресурсів, населення, господарства, зв'язків району з іншими, а також проблем його розвитку.
Значним за обсягом також є розділ «Раціональне використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона». В ньому зібрано матеріали про вплив господарської діяльності людини на природні умови і ресурси країни, використання природних ресурсів і основні заходи з їх охорони, моніторинг довкілля. Схарактеризовані також геоекологічна ситуація в Україні, природоохоронні комплекси і об'єкти.
Вивчення кожного розділу починається з короткого вступу, в якому зазначено, про що йтиметься в ньому. В кінці кожної
теми є Запитання і завдання, на які ви маєте відповісти. Узагальнити вивчене вам допоможуть висновки, які вміщено в кінці кожного розділу. Завершується розділ списком літератури для поглибленого вивчення даного матеріалу.
Під час вивчення певної теми підручника працюйте з картами, схемами, малюнками, що доповнюють текст.
У тексті ви натрапите на нові або маловідомі вам географічні терміни і поняття. Іноді вони потребують повнішого тлумачення. Ви знайдете його, звернувшись до «Короткого словника основних термінів і понять» у кінці підручника. Там же подано «План вивчення своєї області» і «Матеріал для довідок і практичних робіт».
Підручник з географії України – основне, проте не єдине джерело знань про нашу Батьківщину. У вивченні географії вам допоможуть атласи, настінні карти, географічні кіно- і слайдофільми. Важливими джерелами знань, які ви зможете використовувати, є географічні довідники, «Географічна енциклопедія України» в 3-х томах, твори вітчизняних і зарубіжних вчених, мандрівників, дослідників, краєзнавців, а також статті географічного змісту в періодичних виданнях – газетах і журналах.
Отже, успіхів вам у вивченні географії нашої країни!