Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Земельні ресурси України

Земельні ресурси

До земельних ресурсів належать землі, що використовуються або можуть бути використані для сільського чи лісового господарства, містобудування та ін. В Україні сільськогосподарські угіддя становлять 70% площі всіх земель. Серед них орні землі займають в середньому 55% площі, а в окремих областях понад 80%. Більша частина всіх сільськогосподарських угідь і 60% орних земель припадає на чорноземні
ґрунти. (Чому земельні ресурси України належать до провідних її природних ресурсів?)
Загальний рівень господарської освоєності території України високий. Але в різних природних зонах спостерігаються відмінності. В зоні мішаних лісів землеробська освоєність менша, ніж у лісостеповій та степовій зонах. Але в цій зоні знаходиться 25% сіножатей і пасовищ, 40% лісів України. Розораність земель у лісостеповій зоні – близько 70%. Найвищою є сільськогосподарська освоєність степової зони – понад 80%, тут найбільш поширене зрошення. В Українських Карпатах великі площі займають ліси, луки; ділянки з орними землями поширені в передгір'ях, міжгірних улоговинах і долинах річок. У Кримських горах висока лісистість, орні землі займають незначні території.
Між землекористувачами землі України розподіляються нерівномірно (див. додаток 4). Найбільші площі займають землі сільськогосподарського призначення. Значна частина припадає на населені пункти. В населених пунктах 80% земель становлять присадибні ділянки. Землі лісогосподарського призначення становлять 11,6%.
Для раціонального використання земельних ресурсів треба запобігати несприятливим фізико-географічним процесам (ерозія, перезволоженість, засолення, посушливість, солонцюватість та ін.).

Запитання і завдання

1. Які загальні закономірності поширення ґрунтів проявляються на території України?
2. Які типи ґрунтів поширені на рівнинній частині України?
3. Як змінюється з висотою ґрунтовий покрив в Українських Карпатах? на північному і південному схилах Кримських гір?
4. Проаналізуйте додаток 4 і дайте характеристику земельних ресурсів України.
5. Опишіть ґрунтовий розріз місцевості в околицях вашої школи, у відслоненні річкового берега, яру, кар'єра, якщо вони є.