Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Географічні дослідження території України

2 розділ. Загальна характеристика природи України
Вивчення території

Великий внесок у дослідження природи України зробив основоположник наукового грунтознавства В. В. Докучаєв. Протягом 1888-1894 pp. він вивчав грунти, рослинність і рельєф Полтавщини, Причорномор'я, межиріччя Дніпра і Дністра, береги і пороги Дніпра, зібрав численні зразки грунтів. На основі зібраних у процесі досліджень даних В. В. Докучаев створив учення про природні зони.
Значні дослідження території України провів грунтознавець, ботанік і лісознавець академік Г. М. Висоцький. Він встановив закономірності розподілу чорноземів, їх походження та природну класифікацію, написав грунтовні праці про природу степу.
Рельєф Правобережної України описав професор Київського університету П. А. Тутковський. Він перший склав схему природного районування України, видав підручник із землезнавства.

Мал. 6. П. А. Тутковський

Багато зробив у вивченні географії України академік С. Л. Рудницький – основоположник української національної географії, її термінології. У 1921 р. у Відні він організовує Український вільний університет, а у 1927 р. у Харкові – Український науково-дослідний інститут географії і картографії. С. Л. Рудницький заснував школу географії в Україні, видав понад 70 праць з географії і картографії («Коротка географія України», «Україна: країна і народ», «Україна – наш рідний край», «Огляд українських земель», «Основи землезнання України» та ін.).

Мал. 7. С. Л. Рудницький

Відомий український економгеограф, демограф і картограф професор В. М. Кубійович досліджував географію населення й розселення України. Був автором і редактором «Атласу України та суміжних земель», «Енциклопедії українознавства» (у 13 томах), праці «Географія українських і суміжних земель».

Мал. 8. В. М. Кубійович

У дослідженні природних умов території України значну роль відіграли науковці і вчені Київського, Харківського, Одеського та Львівського університетів, товариства природодослідників і краєзнавців.
Над вивченням природи України після революції 1917 р. працювали Український геологічний комітет, Українська метеослужба, Рада по вивченню продуктивних сил України, галузеві науково-дослідні інститути.
Наукова робота значно активізувалася після створення у 1964 р. Сектора географії АН України (тепер Інститут географії національної академії наук України). Учені України протягом останніх років здійснили детальне геоморфологічне (за формами рельєфу) та фізико-географічне районування території нашої країни.
Результати багаторічних комплексних досліджень природи України опубліковано в численних наукових працях.
У вивченні природних умов та ресурсів території України значна роль належить краєзнавцям, зокрема членам Українського географічного товариства та Українського товариства охорони природи.