Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Склад, структура і головні типи грунтів України (частина 3)

Склад, структура і головні типи грунтів

Бажано запам'ятати

Географічний розподіл грунтів в Україні підпорядкований загальним законам широтної зональності на рівнині і вертикальної поясності в горах. З півночі на південь на рівнинній частині України поширені такі грунти: дерново-підзолисті, сірі лісові Полісся та чорноземи Лісостепу і Степу, каштанові – сухих степів.
У Карпатах і Кримських горах поширені переважно бурі лісові та гірсько-лучні грунти. На вузькій смузі Південного берега Криму переважно бурі та коричневі грунти.

Додатковий матеріал

[1] Грунт у кінцевому рахунку виявився найважливішою умовою існування всього живого на Землі. Життя на континентах планети в його сучасній формі було б неможливе без розвинутого грунтового покриву, як неможливе було б існування грунтової оболонки Землі у випадку знищення рослинного світу, тварин і мікроорганізмів, що живуть у грунті.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Які чинники зумовили широтне чергування грунтів на рівнинній території України?
2. Назвіть найголовніші типи грунтів України і своєї області (республіки) й покажіть їх на карті. Схарактеризуйте один тип грунтів за вибором.
3. Від яких грунтотворних чинників залежать склад і структура грунту?
4. Чим структурний грунт відрізняється від безструктурного?
5. За картою грунтів (Мал. 29) назвіть головні грунти в Україні. Які з них займають найбільші площі?

Другий рівень
1. За яких умов утворилися дерново-підзолисті, сірі лісові і чорноземні грунти?
2. Чому у зоні чорноземних грунтів (як і в інших зонах) утворилися їх різновидності? Виділіть в них риси відмінності.
3. Чим пояснюється вертикально-зональний розподіл грунтів у горах?
4. На Південному березі Криму в умовах субтропічного клімату поширені червоно-бурі та коричневі грунти. Чим пояснити їх родючість, адже вони щебенисті і мають незначну кількість гумусу?
5. Грунти – національне багатство України. Які заходи з охорони й раціонального використання грунтових ресурсів проводять у вашій області (республіці)?

Третій рівень
1. Які грунти переважають у вашій місцевості? Дайте характеристику цих грунтів (назва, умови утворення, основні властивості, господарське використання, заходи від вітрової, водної ерозії та запобігання їх забрудненню отрутохімікатами й нітратами).
2. Окремі вчені вважають, що темно-сірі грунти – це чорноземи, які зазнали змін під впливом лісової рослинності. Отже, виходить, що ліс наступає на степ. Чи можливо це? За яких природних умов?
3. Чому грунти мають різний механічний склад і структуру?
4. Чи залежить структура грунту від клімату?
5. За малюнком 33 схарактеризуйте грунтовий профіль каштанових грунтів. За яких умов вони формуються? Чим їх будова відрізняється від будови типових чорноземів?