Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Природно-територіальні комплекси України

3 розділ. Регіональний фізико-географічний поділ України
Природно-територіальні комплекси

На властивості ПТК різних рівнів нині впливає господарська діяльність людини. Цей вплив змінює взаємозв'язки між окремими компонентами природних комплексів, їх дію в цілому. Н природні комплекси неначе вростають об'єкти людської діяльності (шляхи, лінії електропередачі, меліоративні системи, штучні насадження, водосховища, поселення), які тісно переплітаються з природними процесами і водночас безперервно впливають на всі компоненти природи, часто не завжди позитивно. У містах нині значно змінилися природні комплекси: клімат став теплішим, природна рослинність замінена штучною і невластивою зоні і конкретним місцевостям, тільки незначна кількість тварин пристосувалася співіснувати поряд із людиною. Змінені людською діяльністю природні комплекси називають антропогенними. Вони переважають на території України. З метою послаблення негативного впливу господарської діяльності людини розробляють комплексні природоохоронні заходи.

Бажано запам’ятати

Поєднання взаємозв'язаних компонентів природи на певній території утворює природно-територіальні комплекси різних рівнів.
Територія України лежить у межах помірного географічного поясу, в якому на рівнинній частині з півночі на південь виділяють природні зони мішаних лісів, лісостепова і степова. Вертикальні пояси характерні для гірських систем – Карпатської і Кримської. Природні зони у свою чергу поділяються на ПТК менших розмірів: підзони, провінції, області, райони, місцевості і урочища.
Природні комплекси, змінені людиною, називають антропогенними.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Що таке природно-територіальний комплекс?
2. Які природно-територіальні комплекси виділяють у межах України?
3. Наведіть приклади природних комплексів, змінених людиною.

Другий рівень
1. Які природні чинники визначають формування природно-територіальних комплексів різних рівнів?
2. Чому ПТК вважається єдиною живою системою, ланки якої залежать одна від одної?
3. Чи можна озеро Світязь (або будь-яке озеро) вважати природним комплексом?
4. З чим пов'язана зміна ПТК в горах?
5. Чи змінює взаємозв'язки між компонентами природи створення полезахисних лісосмуг у Степу?

Третій рівень
1. Чи відбудуться зміни клімату і які в басейні річки Десни, якщо на ній збудувати ГЕС із великим водосховищем?
2. Чи можливо вивчати взаємозв'язки природних компонентів в антропогенному ландшафті без урахування наявних у ньому технічних споруд? Якщо ні, то чому.
3. Розкрийте взаємозв'язки між кліматом, грунтами і рослинністю ПТК своєї місцевості.