Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Система розселення України

Система розселення

Мережа населених пунктів певної території з різнобічними зв'язками, які встановлені між ними, утворює систему розселення. З-поміж населених пунктів розрізняються міста, селища міського типу, робітничі селища, курортні селища, села. Містом вважається населений пункт, в якому проживає не менш як 12 тис. чоловік, за умови, що 85% з них – робітники та службовці. До селищ міського типу і робітничих селищ належать населені пункти з населенням не менш як 3 тис. чоловік. При цьому частка населення, яка займається сільським господарством, не повинна перевищувати 15%. До курортних належать селища, населення яких становить не менш як 2 тис. постійних жителів, а кількість людей, що прибувають на лікування щороку, – не менш як половину від кількості постійних його жителів.
Мешканці міст, селищ міського типу, робітничих і курортних селищ вважаються міським населенням, а ті, що живуть у решті населених пунктів (селах, хуторах), – сільським населенням. Частка міських жителів зростає (див. табл. 2).

Таблиця 2. Частка міського населення від усього населення країни, %.

Процес зростання міст і підвищення їхньої ролі в економічному і культурному житті суспільства називається урбанізацією.
Україна має 447 міст. Залежно від кількості населення міста поділяються на категорії: малі (до 50 тис. чол.), середні (від 50 до 100 тис), значні (від 100 до 250 тис), великі (від 250 до 500 тис), найбільші (від 500 тис. до 1 млн.), міста-мільйонери (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Донецьк).
Частина значних, великих і найбільших міст разом із прилеглими до них містами менших розмірів та селищами різного типу утворюють міські агломерації. Це зони близько розташованих міст з різноманітними виробництвами, науковими та навчальними закладами, з високою густотою населення. Найбільшими агломераціями в Україні є: Донецько-Макіївська, Горлівсько-Єнакієвська, Київська, Харківська, Криворізька, Запорізька.

Бажано запам'ятати

В Україні більшість населення живе в містах (68%). З-поміж населених пунктів розрізняють міста, селища міського типу, робітничі селища, курортні, селища, села. Міським населенням вважаються мешканці міст, селищ міського типу, робітничих селищ. Жителів сіл, хуторів називають сільським населенням. Міста бувають малі, середні, значні, великі, найбільші. Система розселення – це мережа населених пунктів певної території з різнобічними зв'язками.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Що таке міські агломерації? Поясніть причини їх виникнення.
2. Назвіть причини швидкого збільшення міського населення за останні роки.

Другий рівень
1. Що таке система розселення?
2. Мешканці яких населених пунктів вважаються міським населенням?

Третій рівень
1. Користуючись текстом, де йдеться про класифікацію міст за кількістю населення, визначте, до якого типу належить ваш населений пункт.
2. Яка кількість населення України живе у містах? Назвіть сучасні проблеми великих міст.
3. У кожної людини є своє улюблене місто. Спробуйте передати ваші думки про таке місто.