Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Трудові ресурси України та їх розподіл

Трудові ресурси

За яким планом доцільно характеризувати трудові ресурси?

Розвиток економіки значною мірою залежить від кількості та якості трудових ресурсів. Трудові ресурси – це населення, здатне працювати у різних сферах економіки. В Україні нижня межа працездатного віку – 16 років, верхня – визначається віком виходу людей на пенсію (чоловіки – з 60 років, жінки – з 55). Таким чином, населенням у працездатному віці вважаються чоловіки від 16 до 59 років, жінки – від 16 до 54 років. Проте не всі люди у цьому віці здатні до праці (багато з них не можуть працювати через хвороби та травми). У 1997 р. загальна кількість трудових ресурсів в Україні становила майже 28 млн. чоловік. До цієї кількості належать також працюючі підлітки та пенсіонери.
Трудову діяльність людей поділяють на дві сфери – виробничу і невиробничу. Ті, що працюють у промисловості, сільському господарстві, будівництві, тобто створюють матеріальні цінності, зайняті у виробничій сфері. Інша велика частина людей працює у закладах освіти, науки, культури, охорони здоров'я, тобто зайнята у невиробничій сфері, що теж дуже важливо.
Серед тих, хто працює у промисловості, більшість зайнято в машинобудуванні. Значна кількість трудових ресурсів забезпечує потреби харчової та легкої промисловості. Останнім часом значно підвищується частка зайнятих у невиробничій сфері, особливо у сфері послуг і торгівлі.
Темпи зростання трудових ресурсів визначають за іншими показниками, ніж темпи зростання всього населення. Якщо приріст населення залежить від співвідношення кількості тих, що народилися і померли, то приріст трудових ресурсів – від різниці між кількістю осіб, що вступають у працездатний вік, і тих, хто виходить з нього.
В Україні низькі темпи приросту працездатного населення, вони з року в рік скорочуються. Тому, щоб забезпечити народне господарство трудовими ресурсами, слід подбати про раціональне їх використання, тобто про значне підвищення продуктивності праці, про правильний розподіл працюючих між сферами і галузями народного господарства.
Потрібно навчитися якісно виконувати більший обсяг роботи меншою кількістю працюючих. У розвинутих країнах цього досягають за рахунок впровадження у виробництво досягнень науки, постійного підвищення кваліфікації спеціалістів та їх матеріальної зацікавленості, застосування нових технологічних процесів та обладнання.
Трудові ресурси України мають досить високу виробничу кваліфікацію і рівень освіти. У 1997 р. у народному господарстві країни працювало близько 10% спеціалістів із вищою і середньою спеціальною освітою. Проте й досі у промисловості, будівництві, сільському господарстві застосовують застаріле обладнання та машини. Ще надто висока частка ручної праці. На багатьох підприємствах люди працюють вночі. Все це негативно впливає на стан їхнього здоров'я.
Основна частина трудових ресурсів зосереджена у великих містах з добре розвинутою важкою промисловістю (наведіть приклади). Значно менше їх у малих містах, які в основному обслуговують сільськогосподарське виробництво.
У зв'язку з впровадженням ринкових відносин в економіку України намітилась тенденція скорочення кількості працюючих на багатьох підприємствах. З'явились безробітні. У 1997 р. їх налічувалось близько 1 млн. чоловік. Проте це число може бути значно більшим, якщо врахувати працюючих з неповною зайнятістю на виробництві. Крім того, не всі безробітні реєструються на біржах праці (у службах зайнятості). Безробітні з'являються за умов, коли попит на робочу силу нижчий за пропозицію. Таке співвідношення попиту на робочу силу (з боку тих, хто дає роботу) та її пропозицією (з боку працездатного населення) називається ринком праці. За таких обставин необхідні значні зусилля держави і приватних власників щодо створення умов для перекваліфікації кадрів та їхнього перерозподілу. Потрібні також додаткові кошти для підтримки безробітних і створення нових робочих місць.

Бажано запам'ятати

Трудові ресурси – це наявне працездатне населення. Загальна кількість трудових ресурсів України становила у 1997 р. 28 млн. чоловік. Трудові ресурси розподіляються за галузями народного господарства нерівномірно: 40% – промисловість, 21% – сільське господарство, 8% – транспорт, 31% – невиробнича сфера. Кількісний віковий і професійний склад трудових ресурсів, їх розміщення по території держави, розподіл між галузями і сферами виробництва та розвиток господарства взаємозв'язані і взаємозалежні. Трудові ресурси України мають досить високу виробничу кваліфікацію і рівень освіти. Країна має низькі темпи приросту працездатного населення. З'явились безробітні. За статистичними даними у 1997 р. їх число наблизилось до 1 млн. чоловік.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Що розуміють під поняттям «трудові ресурси»?
2. Яка частина трудових ресурсів працює в сільському господарстві, яка – в промисловості?

Другий рівень
1. Відомо, що приріст трудових ресурсів в Україні незначний. Чи не викликає це проблем у забезпеченні потреби народного господарства в робочих руках?
2. У якій галузі сконцентрована найбільша кількість трудових ресурсів?

Третій рівень
1. Користуючись текстом підручника, накресліть діаграму розподілу трудових ресурсів за галузями. Які зміни в структурі зайнятості населення України, на ваш погляд, можливі в перспективі? Свої висновки обгрунтуйте.
2. Чому в Україні з'явилися безробітні? Знайдіть відповідь у періодичній пресі. Дайте пропозиції щодо розв'язання цієї проблеми.